Serwis Prawno-Pracowniczy 9/2018, data dodania: 11.04.2018

Do kiedy trzeba przekazać pierwszą ratę odpisu na zfśs, jeżeli 31 maja 2018 r. przypada w święto

Pracodawcy, którzy w 2018 r. mieli obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinni przekazać do 31 maja, na wyodrębniony rachunek funduszu, co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego na ten fundusz. Pozostałą część odpisu i ewentualne odpisy dodatkowe powinni przekazać do 30 września 2018 r.

W 2018 r. obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają pracodawcy:

  • prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników,
  • zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa.

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Pracodawcy powinni przekazać odpis na zfśs ustalony na dany rok w dwóch ratach - w terminach i w wysokości odpowiednio:

  • do 31 maja - co najmniej 75% odpisów podstawowych,
  • do 30 września - pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające.

W bieżącym roku 31 maja przypada święto - Boże Ciało. W sytuacji gdy termin przekazania środków na fundusz przypada w dniu wolnym od pracy (w niedzielę lub święto) albo w sobotę, nie ulega on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Jest to bowiem wyłącznie przeniesienie środków pracodawcy na odrębny rachunek, którego jest posiadaczem (dysponentem). Zatem rachunek funduszu powinien być zasilony odpowiednimi środkami w dniach ustalonych przepisami ustawy o zfśs. Takie stanowisko zajął również resort pracy: (…) terminy przekazywania środków z tytułu naliczenia corocznego odpisu na zfśs na odrębny rachunek bankowy określa art. 6 ustawy o zfśs. Zgodnie z tym przepisem, równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z art. 5, 13 i 14 na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym, że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów, o których mowa w art. 5 ust. 1-3. Wymienione przepisy oraz art. 12 ust. 1 ustawy o zfśs, zawierający wymóg gromadzenia środków zfśs na odrębnym rachunku bankowym, nie mają zastosowania do pracodawców spoza tzw. sfery budżetowej, zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Terminy przekazywania równowartości odpisu wyznacza ustawa o zfśs. Przemawia to za przyjęciem, iż równowartość środków pieniężnych z tytułu dokonania odpisu na fundusz powinna być przekazana na rachunek bankowy z zachowaniem terminów ustalonych ustawą.

Przekazanie środków na zfśs po wyznaczonym terminie, np. po 31 maja, nie powoduje powstania po stronie pracodawcy zobowiązania do odprowadzenia odsetek z tego tytułu (wyrok SN z 11 kwietnia 2012 r., III PK 66/11, OSNP 2013/5-6/54).

Termin dokonania wpłat nie wiąże pracodawców, którzy dobrowolnie utworzyli zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podstawa prawna:

  • art. 3 ust. 1, ust. 1c i ust. 3, art. 5, art. 6 ust. 2, art. 12 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2191; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2371).

Bożena Goliszewska-Chojdak

specjalista z zakresu kadr i płac

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK