Poradnik Rachunkowości Budżetowej 8/2018, data dodania: 25.07.2018

Nowe zasady sporządzania planów finansowych - zmiany z 18 lipca 2018 r.

Zakres zmian: Dnia 18 lipca 2018 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Rozporządzenie to zostało opublikowane 20 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1394. Jakie zmiany wprowadzono tą nowelizacją?

Wprowadzone zmiany dotyczą szczegółowości planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych. Obecnie plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych sporządzane są w szczegółowości:

dział

rozdział

paragraf

Taka szczegółowość planów wymaga dokonywania wielu zmian w trakcie roku budżetowego (zmiany te dotyczą często kilku złotych i dokonywane są w tej samie grupie paragrafów). Dodatkowo kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w planach finansowych, muszą zawiadamiać o nich zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Procedura ta jest więc pracochłonna.

Po zmianach projekty planów finansowych są sporządzane:

1) w zakresie dochodów w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf;

2) w zakresie wydatków w szczegółowości:

a) dział, rozdział, paragraf albo

b) dział, rozdział, grupa paragrafów

- określonej w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego, z tym że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż szczegółowość planu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Poza tym uchylono w § 15 ust. 2 rozporządzenia, co jest związane z uchyleniem w 2017 r. w uofp obowiązku stosowania klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz sporządzania sprawozdań z poniesionych wydatków strukturalnych.

Co zmiany przepisów oznaczają dla jednostek: Nowe przepisy w zakresie planów finansowych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektów planów finansowych na rok 2019. Wprowadzone zmiany umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego podejmowanie decyzji o poziomie szczegółowości sporządzanych planów finansowych, w zakresie wydatków swoich jednostek budżetowych, z jednoczesnym doprecyzowaniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż szczegółowość planu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 236 ust. 5 uofp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków niż w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, tj. do paragrafów, konieczne jest zagwarantowanie zgodności planów finansowych sporządzanych dla samorządowych jednostek budżetowych ze szczegółowością wymaganą przez organ stanowiący dla projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Pozwoli to uniknąć podwójnych zasad planowania w przypadku, gdy organ stanowiący wymaga szczegółowości paragrafowej, a zarząd jednostki podjąłby uchwałę o planowaniu w grupach paragrafów. Zmiany wpłyną na to, że plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych będą znacznie bardziej stabilne (rzadziej aktualizowane), a sporządzanie i zmiany będą mniej czasochłonne.

Szczegółowość planów finansowych w zakresie dochodów w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów pozostaje taka sama.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 4 sieprnia 2018 r.

Oprac. Małgorzata Majewska

red. naczelny PRB

©℗

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK