Poradnik Rachunkowości Budżetowej 8/2018, data dodania: 24.07.2018

Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 18 lipca 2018 r.

Zakres zmian: Dnia 18 lipca 2018 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie zostało opublikowane 20 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod. pozycją 1393. Które podziałki klasyfikacji budżetowej tym razem zostały znowelizowane?

Nowelizacja dotyczy określenia sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego w odniesieniu do przepisów art. 236 uofp. Ma to zapewnić jednolity sposób grupowania i prezentacji wydatków przez wszystkie jednostki. Propozycje zmian były przedstawione przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Wprowadzono następujące zmiany:

zdanie "Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 603, 605, 606, 613, 614, 617, 619-623, 625, 630, 656‒659, 661‒666, 669 i 680." otrzymuje brzmienie:

"Wymienione niżej paragrafy w jednostkach samorządu terytorialnego łączą się w następujące grupy:

Symbol grupy

Wydatki bieżące JST (art. 236 ust. 3 ustawy)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)

1400

401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "0"

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

1100

paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą "0"

Dotacje na zadania bieżące

(art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)

1200

200, 220, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą "0"

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

(art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)

1300

302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą "0"

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1401

401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1402

401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1403

401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4"

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1101

paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1102

paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1103

paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4"

Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1201

200, 205, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"

Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1202

200, 205, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"

Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1203

200, 220, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4"

Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1301

302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"

Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1302

302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy

(art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1303

302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4"

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

(art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)

1800

802 i 803

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

(art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)

1810

801, 806, 807, 809 i 811 do 813

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Wydatki majątkowe JST (art. 236 ust. 4 ustawy)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1600

605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "0", "3", "4"

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1601

605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1602

605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1610

619 do 623, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą "0", "3", "4"

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1611

619 do 623, 625, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8"

Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

(art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

1612

619 do 623, 625, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9"

Zakup i objęcie akcji i udziałów

(art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)

1620

601

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

(art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)

1630

603

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Symbole grup 1400, 1100, 1200, 1300, 1401, 1402, 1403, 1101, 1102, 1103, 1201, 1202, 1203, 1301, 1302, 1303, 1800, 1810, 1600, 1601, 1602, 1610, 1611, 1612, 1620, 1630 mogą być stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby opracowania projektów planów finansowych w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

Ponadto paragraf wydatków 601 "Wydatki na zakup i objęcie akcji" otrzymał nowe brzmienie: 601 "Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów".

Co zmiany przepisów oznaczają dla jednostek: Zmiany mają uelastycznić gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Ze względu na obszar zmiany będzie ona miała wpływ wyłącznie na jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe). Począwszy od planowania na 2019 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego mają możliwość decydowania o szczegółowości sporządzanych planów finansowych, w zakresie wydatków, swoich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych). Zmiany mają charakter fakultatywny.

Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 4 sierpnia 2018 r.) i mają po raz pierwszy zastosowanie do planowania na rok 2019.

Oprac. Małgorzata Majewska

red. naczelny PRB

©℗

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK