Serwis Prawno-Pracowniczy 14/2014, data dodania: 02.04.2014

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW

W jakim terminie należy przeprowadzić inwentaryzację w przypadku choroby pracownika ponoszącego odpowiedzialność materialną

Pracownik magazynu od miesiąca przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pozostałych 2 magazynierów zwróciło się w związku z tym o przeprowadzenie inwentaryzacji w magazynie. Wszyscy 3 pracownicy mają umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Czy w takim przypadku powinniśmy przeprowadzić inwentaryzację? Jeśli tak, to w jakim terminie?

To, czy muszą Państwo przeprowadzić inwentaryzację, zależy od zapisów zawartych w umowie o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Powinno z niej wynikać, przez jaki okres absencja chorobowa pracownika nie wpływa na zakres odpowiedzialności materialnej chorego pracownika i pozostałych pracowników. Jeżeli okres choroby Państwa pracownika przekracza ten określony w umowie termin, to powinna być przeprowadzona inwentaryzacja. W przypadku gdy umowa o odpowiedzialności materialnej nie reguluje tej kwestii, inwentaryzacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia jej przeprowadzenia przez pracowników.

Strony umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej powinny ustalić okres, w ciągu którego nieobecność pracownika w pracy nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności zarówno pracownika nieobecnego, jak i pozostałych pracowników ponoszących wspólną odpowiedzialność materialną (§ 12 rozporządzenia o wspólnej odpowiedzialności). W razie przedłużenia się nieobecności pracownika ponad ustalony w umowie okres należy niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od jego upłynięcia, przystąpić do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Pracownik, który po nieobecności w pracy, trwającej dłużej niż okres ustalony w umowie, powróci do pracy:

● przed rozpoczęciem albo zakończeniem inwentaryzacji przeprowadzanej w przewidzianym terminie, jest nadal związany umową o wspólnej odpowiedzialności materialnej,

● po zakończeniu inwentaryzacji przeprowadzonej w przewidzianym terminie, jest związany umową o wspólnej odpowiedzialności materialnej do dnia zakończenia tej inwentaryzacji.

Państwa pracownik nieobecny w pracy ze względu na chorobę może wskazać na piśmie osobę‚ która weźmie za niego udział w przeprowadzeniu inwentaryzacji. Wskazana przez niego osoba będzie mogła jednak zastąpić go podczas przeprowadzanej inwentaryzacji wyłącznie za Państwa zgodą. Jeżeli pracodawca nie zaakceptuje osoby zgłoszonej przez pracownika, to pracownik może zgłaszać inne osoby do wzięcia udziału w inwentaryzacji, aż któraś z nich uzyska akceptację pracodawcy.

Chory pracownik może wskazać osobę, która zastąpi go w przeprowadzanej inwentaryzacji.

Gdyby okazało się, że Państwa chory pracownik nie skorzysta ze swoich uprawnień i nie wskaże osoby, która ma wziąć udział w inwentaryzacji, będą Państwo zobowiązani do przeprowadzenia inwentaryzacji z udziałem powoływanej przez siebie komisji składającej się co najmniej z 3 osób.

Jeżeli umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej nie zawiera zapisów dotyczących postępowania w przypadku choroby pracownika i pracownicy zażądali przeprowadzenia inwentaryzacji, powinni Państwo przeprowadzić inwentaryzację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania pracowników. Ponadto powinni Państwo w takim przypadku zmienić umowę o odpowiedzialności materialnej i ustalić okres nieobecności pracownika w pracy, który nie wpływa na zakres jego odpowiedzialności materialnej.

W przypadku gdy przeprowadzana inwentaryzacja wykaże braki w magazynie, Państwa pracownicy będą ponosili odpowiedzialność materialną. Pracownicy objęci umową o współodpowiedzialności materialnej odpowiadają za majątek firmy w częściach w niej określonych. Wielkość tych części może, choć nie musi, być jednakowa. Nieokreślenie w umowie udziału pracowników w odpowiedzialności nie przesądza jednak o nieważności umowy. Uznaje się wtedy, że pracownicy objęci umową odpowiadają w częściach równych. Pracownicy odpowiadają za powierzone im mienie na zasadzie udowodnionej winy każdego z nich. Jeżeli jednak nie można ustalić winnego pracownika, pracownicy odpowiadają za powstałą szkodę w częściach określonych w obowiązującej umowie.

Przykład

Pracownik magazynu podpisał umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Oprócz powierzonego mienia będącego na stanie magazynu pracownik otrzymał dodatkowo telefon komórkowy. Podpisał więc umowę o indywidualnej odpowiedzialności z tytułu wyposażenia w komórkę. Na skutek podpisania pierwszej umowy pracownik odpowiada do wysokości w niej określonej, a w przypadku szkody powstałej z tytułu przydziału telefonu - w pełnej wysokości.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 125 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),

● § 12, 13, 16 i 22 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (j.t. DzU z 1996 r. nr 143, poz. 663).

JADWIGA KRUKOWSKA

specjalista ds. prawa pracy

 

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK