Rachunkowość Budżetowa 2/2017, data dodania: 16.01.2017

Klasyfikacja budżetowa rozszerzenia gwarancji

Jesteśmy jednostką budżetową. W jakim paragrafie zaksięgować rozszerzenie gwarancji do 3 lat na nowo zakupiony komputer?

Zakwalifikowanie do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatku związanego z rozszerzeniem gwarancji na zakupiony komputer należy rozpocząć od ustalenia warunków, na jakich gwarancja została udzielona. Zgodnie z art. 577 § 1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny (dalej: k.c.), udzielenie gwarancji przy sprzedaży następuje w drodze oświadczenia woli sprzedającego, w którym określone są obowiązki gwaranta polegające w szczególności na:

● zwrocie zapłaconej ceny,

● wymianie rzeczy,

● naprawie,

● zapewnieniu innych usług.

Opłata za przedłużenie gwarancji ma charakter fakultatywny i nie stanowi wydatku bezpośrednio związanego z transakcją zakupu. Wydłużenie gwarancji należy zatem uznać za odrębny wydatek. Szczegółowe zapisy zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym będą determinowały sposób kwalifikacji wydatku do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

W przypadku gdy gwarancja będzie miała charakter dodatkowej usługi udzielonej na warunkach określonych w art. 577 k.c., zgodnie z objaśnieniami załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej), zasadne jest ujęcie wydatku w § 430 - "Zakup usług pozostałych".

Sposób udzielania gwarancji a klasyfikacja wydatku budżetowego

W obrocie gospodarczym można także spotkać się z polisami gwarancyjnymi, które zabezpieczają kupującego przed: uszkodzeniami mechanicznymi, zalaniem, kradzieżą itp. W zależności od postanowień dokumentu będącego podstawą udzielenia gwarancji może mieć ona postać dodatkowej usługi lub polisy ubezpieczeniowej. Charakter prawny wydatku dokonywanego na podstawie polisy ubezpieczeniowej różni się od wydatku związanego z usługą gwarancyjną i koniecznością opłacenia składki za wystawioną polisę ubezpieczeniową. Zgodnie z art. 813 § 1 k.c., składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Umowa zawarta za pośrednictwem sprzedawcy jest dokumentem wskazującym charakter wydatku, który będzie dokonany w wyniku jej zawarcia.

Mając na uwadze objaśnienia załącznika nr 4 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej dla § 443 "Różne opłaty i składki", paragraf ten obejmuje różnego rodzaju płatności oraz składki, między innymi:

● opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów (łącznie z kierowcą i pasażerami),

● opłaty za patenty krajowe,

● opłaty za patent europejski,

● opłaty za zgłaszane wynalazki,

● składki na rzecz stowarzyszeń krajowych, inne,

● kaucje i wkłady mieszkaniowe,

● koszty ubezpieczeń chorobowych praktykantów,

● różne ubezpieczenia rzeczowe,

w związku z tym zasadne wydaje się zakwalifikowanie wydatku, którego przedmiotem jest opłacenie składki ubezpieczeniowej w § 443 "Różne opłaty i składki".

W opisywanym przypadku ochrona gwarancyjna dotyczy 3-letniego okresu. Biorąc pod uwagę art. 39 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, na podstawie którego jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych, w przypadku istotności takiego wydatku należy pamiętać o ewentualnej konieczności rozliczenia opłaconej polisy ubezpieczeniowej proporcjonalnie w stosunku do okresu, na jaki została zawarta umowa przedłużająca okres ochrony gwarancyjnej.

JAROSŁAW JURGA

ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę merytoryczną w obszarze finansów publicznych, wspartą studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp

PODSTAWY PRAWNE

● art. 577 § 1 i 2, art. 813 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 380; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579)

● art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047)

● załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2294)

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK