Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2017, data dodania: 15.03.2017

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. z uwzględnieniem zmian

Miesięczny przegląd nowości

Zakres zmian: Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, dostosowujące zasady grupowania zdarzeń i sporządzania sprawozdania finansowego do zmienionych przepisów uor, gdzie zrezygnowano z wyodrębniania kategorii zysków i strat nadzwyczajnych w innych jednostkach niż banki, zakłady ubezpieczeniowe i reasekuracyjne oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Co zmiany przepisów oznaczają dla jednostek: Zmiana przepisów ma wpływ na treść sprawozdania finansowego sporządzanego za rok 2016 r., a konkretnie na sposób sporządzania rachunku zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego. W sprawozdaniu tym zostały uchylone pozycje: "I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)", "J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)" oraz punkty tej pozycji "I. Zyski nadzwyczajne" i "II. Straty nadzwyczajne", natomiast pozycja K otrzymała brzmienie: "K. Zysk (strata) brutto ([F - zysk/strata z działalności operacyjnej] + [G - przychody finansowe] - [H - koszty finansowe])".

Jednocześnie w informacjach uzupełniających istotnych dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej należy wykazywać informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Informacje te po zlikwidowaniu kont bilansowych w zespole 7: 770 "Zyski nadzwyczajne" i 771 "Straty nadzwyczajne", uzyskuje się z kont 760 "Pozostałe przychody operacyjne" oraz 761 "Pozostałe koszty operacyjne".

● Zmieniony wzór rachunku zysków i strat można pobrać ze strony www.irb.infor.pl

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK