Rachunkowość Budżetowa 19/2015, data dodania: 24.09.2015

Czy można przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury na podstawie wydruku komputerowego z modułu informatycznego

W programie komputerowym używanym w naszej jednostce jest opcja wydruku arkuszu spisu z natury. Na arkuszu tym widnieją nazwy poszczególnych składników majątkowych oraz ich numery inwentarzowe, nie ma natomiast ilości poszczególnych składników majątkowych podlegających spisowi. Czy taki wydruk może posłużyć za arkusz do przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury?

Tak, można przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury na podstawie wydruku komputerowego z modułu informatycznego, jeżeli tylko wydruk spełnia wymogi ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) i został dopuszczony do użytku przez kierownika jednostki w instrukcji inwentaryzacyjnej.

ZAPAMIĘTAJ!

Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych - art. 27 ust. 1 uor.

Dowody księgowe powinny spełniać wymogi wynikające z art. 21 uor. W związku z tym arkusz spisowy, jako jeden z dowodów księgowych, powinien zawierać:

● nazwę jednostki i pola spisowego,

● numer arkusza,

● skład komisji inwentaryzacyjnej,

● datę rozpoczęcia i zakończenia spisu,

● datę, na jaką przypada termin spisu,

● dane dotyczące spisywanych składników,

● podsumowanie arkusza,

● ponumerowanie każdej strony,

● datę i podpisy członków komisji.

Arkusz spisu z natury może być gotowym formularzem lub też zostać wygenerowany z systemu komputerowego. Komputerowy arkusz spisu z natury może posiadać numery inwentarzowe i nazwy składników, które mają podlegać inwentaryzacji, niedopuszczalne jest jedynie, aby zawierał ilości składników majątkowych.

Należy też pamiętać, że to kierownik jednostki odpowiada za spis z natury, więc wygenerowany przez system komputerowy arkusz spisu z natury powinien być wcześniej dopuszczony do użytku w jednostce w instrukcji inwentaryzacyjnej jednostki.

BARTOSZ SPYCHALSKI

główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej, posiada licencję Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

PODSTAWA PRAWNA

● art. 21, art. 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1333)

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK