Biuletyn VAT 9/2016, data dodania: 29.08.2016

20 sierpnia 2016 r.

Rozliczenie VAT od importu towarów

Od 20 sierpnia 2016 r. obowiązuje ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m.in. zmiany w przepisach prawa celnego, VAT i w akcyzie wynikające z wdrożenia nowego UKC.

W związku z wprowadzeniem nowego podziału procedur celnych przepisy VAT dostosowano do nowego nazewnictwa.

Dla importowanych towarów obowiązek podatkowy nadal powstaje, co do zasady, z chwilą powstania długu celnego. Ta reguła nie uległa zmianie. Wprowadzono od niej nowy wyjątek w art. 19a ust. 10a ustawy. W przypadku objęcia towarów procedurą celną uszlachetniania czynnego obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą:

1) zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego zgodnie z art. 324 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 (art. 19a ust. 10a ustawy o VAT);

2) wymagalności opłat, jeśli od towarów objętych tą procedurą pobierane są opłaty.

Wprowadzenie nowych zasad wymienionych w pkt 1 jest spowodowane objęciem tą procedurą towarów, dla których stawka należności celnych przywozowych jest de facto "zerowa". Brak tych regulacji, po zmianie w prawie celnym, spowodowałby, że VAT nie zostałby zapłacony w żadnym momencie, gdyby nie powstał dług celny. Dlatego po zmianach dla towarów importowanych objętych procedurą uszlachetniania czynnego, która będzie kończyła się w sposób uproszczony, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej zakończenia. Do tej pory import towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń nie podlegał VAT.

Konsekwencją tych zmian jest określenie zasad ustalania podstawy opodatkowania, gdy procedura uszlachetniania czynnego zakończy się w sposób uproszczony (art. 30b ust. 3a ustawy o VAT). W tym przypadku podstawą opodatkowania jest wartość celna. Jeżeli przedmiotem importu w ramach tej procedury są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o podatek akcyzowy. Tak jak w pozostałych przypadkach ustalona podstawa opodatkowania powinna być powiększona o koszty dodatkowe wymienione w art. 30b ust. 4 i 6 ustawy o VAT.

W związku z tą zmianą doprecyzowano również w art. 45 ust. 2a, że zwolnienie z VAT dla importu towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego nie ma zastosowania, gdy nastąpi uproszczone zamknięcie tej procedury.

Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2016 r. poz. 1228

oprac. Joanna Dmowska

ekspert w zakresie VAT

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK