Biuletyn VAT 11/2017, data dodania: 09.10.2017

Kiedy podatnik może zostać wykreślony z rejestru podatników VAT UE

PROBLEM

Spółka jest podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podpisaliśmy z niemieckim odbiorcą kontrakt na dostawę sprzętu rolniczego na najbliższe pół roku. Niestety, niespodziewanie kontrakt został zerwany. Był to nasz jedyny odbiorca. Nie wiemy, czy w ciągu trzech najbliższych miesięcy uda nam się nawiązać współpracę z innym kontrahentem. W związku z tym mamy pytanie, czy spółka może zostać wykreślona przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru podatników VAT UE, jeśli przez pewien czas będzie składała "zerowe" deklaracje VAT lub w ogóle nie będzie składała informacji podsumowujących?

RADA

Tak, spółka może zostać wykreślona z rejestru podatników VAT UE, jeśli złoży "zerowe" deklaracje VAT-7 za trzy kolejne miesiące lub "zerową" deklarację VAT-7K za jeden kwartał. Wykazanie choćby najmniejszej transakcji zakupowej w którymkolwiek miesiącu lub transakcji krajowej spowoduje, że nie będzie podstaw do wykreślenia.

UZASADNIENIE

Podatnik VAT może zostać wykreślony z rejestru podatników VAT UE, jeśli złoży "zerowe" deklaracje VAT-7 za trzy kolejne miesiące lub "zerową" deklarację VAT-7K za jeden kwartał. Wykreślenie to może być także spowodowane niezłożeniem przez podatnika przez okres trzech kolejnych miesięcy informacji podsumowujących VAT UE, pomimo istnienia tego obowiązku.

Zerowe deklaracje

Wykreślenie podatnika VAT UE z rejestru na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy o VAT dotyczy przypadku, gdy podatnik ten wprawdzie składa deklaracje VAT, ale są to deklaracje "zerowe", czyli bez sprzedaży i bez nabycia, z kwotami podatku do odliczenia. Jeżeli czynny podatnik VAT, zarejestrowany dotychczas jako podatnik VAT UE, złożył za trzy kolejne miesiące lub za jeden kwartał zerowe deklaracje VAT-7 lub deklarację VAT-7K, to zostaje wykreślony z rejestru podatników VAT UE.

Jeśli natomiast w ciągu tych trzech kolejnych miesięcy (lub kwartału) podatnik wykazał w deklaracji wyłącznie sprzedaż lub wyłącznie nabycie towarów lub usług z odliczonym podatkiem, to taka sytuacja nie powoduje wykreślenia z rejestru podatników VAT UE. Przy czym o ile w przypadku nabycia niezbędne jest wykazanie przez podatnika podatku naliczonego, o tyle w przypadku sprzedaży nie występuje warunek wykazania podatku należnego. Oznacza to, że wystarczy, jeśli podatnik wykaże jakąkolwiek sprzedaż, np. sprzedaż opodatkowaną, ale także sprzedaż zwolnioną lub sprzedaż bez VAT objętą w kraju odwrotnym obciążeniem. Wykazanie w deklaracji nawet jednej transakcji sprzedaży wyklucza wykreślenie z rejestru VAT UE.

Przykład

Załóżmy, że podatnik złożył deklaracje VAT-7 w sposób następujący:

• za lipiec - "zerowa" deklaracja VAT-7,

• za sierpień - deklaracja VAT-7:

- z wykazaną sprzedażą podlegającą odwrotnemu obciążeniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT,

- bez wykazanego nabycia towarów lub usług z odliczonym podatkiem,

• za wrzesień - "zerowa" deklaracja VAT-7.

W takiej sytuacji w analizowanym trzymiesięcznym okresie lipiec-wrzesień 2017 r., ze względu na sprzedaż wykazaną w deklaracji VAT-7 za sierpień, podatnik nie podlega wykreśleniu z rejestru podatników VAT UE. Aby wykreślić podatnika z rejestru VAT UE, niezbędne jest złożenie przez niego "zerowych" deklaracji VAT-7 za trzy kolejne miesiące.

Analogiczne skutki powoduje wykazanie w deklaracji VAT samych tylko zakupów z wykazanym odliczonym VAT. To może być nawet jedna transakcja.

Przykład

Spółka zarejestrowana jako podatnik VAT UE złożyła za III kwartał 2017 r. deklarację VAT-7K, w której:

• nie wykazała żadnej sprzedaży,

• wykazała nabycie towarów i usług z odliczonym podatkiem VAT (jedna transakcja zakupu).

W takiej sytuacji naczelnik urzędu skarbowego nie ma podstaw do wykreślenia spółki z rejestru podatników VAT UE.

Brak informacji podsumowujących VAT-UE

Podstawą do wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT UE jest również nieskładanie informacji podsumowujących VAT-UE (art. 97 ust. 15a ustawy o VAT). Od 2017 r. podmiot jest z urzędu wykreślany z rejestru podatników VAT UE, jeśli nie złożył informacji podsumowujących VAT-UE przez trzy kolejne miesiące mimo istnienia takiego obowiązku. Należy podkreślić, że nie ma obowiązku składania "zerowych" informacji podsumowujących. Dlatego brak informacji podsumowujących, gdy nie było transakcji zagranicznych, nie uzasadnia wykreślenia z rejestru podatników VAT UE.

Przykład

Spółka jawna jest dostawcą stolarki okiennej. Jest także zarejestrowana jako podatnik VAT UE i składa kwartalne deklaracje VAT-7K. W okresie lipiec-wrzesień 2017 r. spółka zrealizowała wyłącznie dostawy krajowe, nie dokonała natomiast żadnej transakcji wewnątrzwspólnotowej. W rezultacie nie złożyła za te trzy kolejne miesiące informacji podsumowujących VAT-UE. Na spółce nie ciąży także obowiązek składania "zerowych" VAT-UE.

Taka sytuacja nie uzasadnia wykreślenia z rejestru podatników VAT UE, ponieważ spółka nie składała informacji podsumowujących za trzy kolejne miesiące ze względu na brak transakcji wewnątrzwspólnotowych (nie wystąpił obowiązek złożenia informacji podsumowujących).

Informacje o wykreśleniu z rejestru VAT

Urząd nie ma obowiązku informowania podatników o wykreśleniu ich z rejestru podatników VAT oraz podatników VAT UE. Natomiast dostępne wyszukiwarki pozwalają na ustalenie statusu podatnika na dzień sprawdzenia.

Ta sytuacja ma ulec zmianie. Z projektowanych zmian do VAT wynika, że ustawodawca zamierza wprowadzić system publikowania przez Szefa KAS na stronie internetowej Ministra Finansów wykazu wszystkich podatników VAT czynnych. Będzie on aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Na jego podstawie będzie można ustalić datę wykreślenia podatników VAT z rejestru i podstawę tego wykreślenia. Wykaz nie będzie jednak zawierał informacji na temat wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT UE.

Należy jednak zaznaczyć, że wykreślenie podatnika z rejestru VAT jest równoznaczne z wykreśleniem z rejestru podatników VAT UE. Jednak pozostawanie w rejestrze podatników VAT nie jest równoznaczne z posiadaniem statusu podatnika VAT UE.

Wykaz będzie zawierał następujące informacje (art. 96 ust. 15 ustawy o VAT):

1) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

2) imiona i nazwiska w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, lub pełną nazwę w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi;

3) adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adres głównego miejsca wykonywania działalności, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju - w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną;

4) adres siedziby - w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną;

5) wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym numery:

a) rachunków rozliczeniowych podatnika w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe,

b) imiennych rachunków podatnika w SKOK, której jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą;

6) datę:

a) rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego,

b) wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,

c) przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;

7) podstawę prawną:

a) wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,

b) przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Projekt ustawy zmieniającej jest obecnie na etapie opiniowania i ma wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna:

• art. 97 ust. 13-16 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60

Aneta Szwęch

ekspert w zakresie podatków i rachunkowości

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK