Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 12/2016, data dodania: 13.06.2016

Czy pracownica nabędzie prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy podczas urlopu wychowawczego

Umowa pracownicy przebywającej od marca 2015 r. na urlopie wychowawczym rozwiązała się w maju 2016 r. (rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownicy - likwidacja stanowiska). Czy pracownicy przysługuje ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 2015 i 2016 r.? Jeżeli tak, to w jakim wymiarze?

PROBLEM

RADA

Pracownica ma prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego za 2015 r. (20 lub 26 dni, w zależności od jej stażu pracy). W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze, w dniu rozwiązania umowy o pracę nabędzie prawo do ekwiwalentu za ten urlop. Za 2016 r. pracownica nie nabędzie prawa do urlopu wypoczynkowego, a tym samym do ekwiwalentu. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Pracownik podejmujący zatrudnienie w danym roku kalendarzowym nabywa, co do zasady, prawo do urlopu wypoczynkowego w pierwszym dniu zatrudnienia. Nie dotyczy to jednak pracowników, którzy podejmują pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym zostają zatrudnieni. Taki pracownik uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym, pod warunkiem że pozostaje w zatrudnieniu 1 stycznia (art. 153 Kodeksu pracy). Zatem zarówno rozpoczęcie urlopu wychowawczego w trakcie roku kalendarzowego, jak i jego zakończenie w tym samym roku nie mają wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok, gdyż prawo do niego pracownik nabył 1 stycznia (art. 1552 § 2 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD

Pracownica zatrudniona od 1 stycznia 2014 r., legitymująca się stażem powyżej 10 lat, przebywa na urlopie wychowawczym od 15 marca do 31 grudnia 2016 r. Za 2016 r. ma prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, tj. 26 dni.

Inaczej jest w sytuacji, gdy pracownik powraca z urlopu wychowawczego w kolejnych latach. Nie nabywa on bowiem prawa do urlopu wypoczynkowego, jeżeli 1 stycznia korzysta z urlopu wychowawczego.

Pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc urlopie wychowawczym, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu (art. 1552 Kodeksu pracy):

● pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca tego roku, albo

● zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca tego roku.

PRZYKŁAD

Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni. Przebywała na urlopie wychowawczym od 20 marca 2014 r. do 19 lutego 2016 r. Za 2014 r. przysługuje jej 26 dni urlopu, za 2015 r. nie ma w ogóle prawa do urlopu, a za 2016 r. przysługują jej 24 dni urlopu wypoczynkowego (11/12 x 26 dni).

Pracownica, której wręczono wypowiedzenie umowy o pracę w związku z likwidacją stanowiska, w okresie przebywania na urlopie wychowawczym nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego, jeżeli 1 stycznia przebywała na urlopie wychowawczym i nie powróciła do pracy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

PRZYKŁAD

Pracownicy zatrudnionej od 1 stycznia 2013 r. na 1/2 etatu, legitymującej się stażem powyżej 10 lat, udzielono urlopu wychowawczego od 20 marca 2015 r. do 31 lipca 2017 r. Jednak z powodu trudności finansowych pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę, podając jako przyczynę likwidację stanowiska pracy. Umowa rozwiązała się 31 maja 2016 r. Pracownica nie wykorzystała w naturze przysługującego jej urlopu wypoczynkowego za 2015 r., dlatego przysługuje jej ekwiwalent za 13 dni (26 dni x 1/2 etatu), tj. 104 godziny. Ponieważ pracownica 1 stycznia 2016 r. przebywała na urlopie wychowawczym i z niego nie powróciła, nie nabyła prawa do urlopu wypoczynkowego za 2016 r.

Podstawa prawna:

● art. 153, art. 154 § 1-2, art. 1551 § 1 pkt 2, art. 1552 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268

●art. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 192; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268

Przemysław Jeżek

trener z zakresu prawa pracy i rozliczania wynagrodzeń, doradca współpracujący z firmami szkoleniowymi, zdobywca tytułu "Kadrowy roku"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK