Monitor Księgowego 23/2017, data dodania: 06.11.2017

Czy w przypadku zakupu licencji przez polskiego pośrednika należy pobrać podatek u źródła

PROBLEM

Spółka z o.o. kupiła licencję do książki od polskiego pośrednika działającego w imieniu i na rzecz firmy amerykańskiej. Należność za nabytą licencję spółka przekazała pośrednikowi. Czy spółka z o.o. jest w tej sytuacji obowiązana do poboru podatku u źródła?

RADA

Nie, w przedstawionej sytuacji na spółce z o.o. nie ciąży obowiązek poboru podatku u źródła. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu - nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (art. 21 ust. 1 updop). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności nierezydentom (art. 26 ust. 1 updop). Dotyczy to między innymi przychodów z praw autorskich lub praw pokrewnych. Zryczałtowany podatek dochodowy od takich przychodów wynosi, co do zasady, 20% (art. 21 ust. 1 pkt 1 updop).

Przychody firmy amerykańskiej, o których mowa w treści pytania, są bez wątpienia przychodami osiąganymi na terytorium Polski. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 5 updop. Zgodnie z tym przepisem za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym uważa się między innymi dochody (przychody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Należy jednak zauważyć, że obowiązek poboru podatku u źródła nie obciąża polskich podatników, którzy przekazują należności pośrednikom. Obowiązek ten ma podmiot dokonujący wypłaty za granicę. To on dokonuje bezpośredniej wpłaty na zagraniczny rachunek i to on będzie tu płatnikiem. Jako potwierdzenie tego stanowiska można wskazać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 28 stycznia 2016 r. (sygn. akt I SA/Rz 1162/15) czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 22 czerwca 2017 r. (sygn. akt I SA/Go 414/16). Jak czytamy w drugim z tych wyroków:

WSA (...) to pośrednik, profesjonalnie zajmujący się tego rodzaju transakcjami jest podmiotem, który dokonuje wypłat i który, kierując się miejscem siedziby podatnika, może zastosować postanowienia odpowiedniej umowy międzynarodowej odnośnie do określenia właściwej stawki podatku czy też odstąpić od jego pobrania, jeżeli dana umowa zawiera takie uregulowania, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej uzyskanego od podatnika. To pośrednik bowiem zaspokaja roszczenia podatnika mającego siedzibę za granicą i dysponuje bądź nie certyfikatem rezydencji podatkowej tego podatnika, uprawniającym go, zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, do niepobrania podatku.

W związku z tym w przedstawionej sytuacji spółka z o.o. nie jest obowiązana do poboru podatku u źródła. Nie przekazuje ona bowiem należności objętych podatkiem u źródła firmie amerykańskiej, lecz polskiemu pośrednikowi.

Podstawa prawna:

  • art. 3 ust. 1 pkt 5, art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 21 ust. 2 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566

Tomasz Krywan,

prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK