Monitor Księgowego 15-16/2017, data dodania: 26.06.2017

Czy zapłacony za kontrahenta podatek u źródła jest kosztem podatkowym - interpretacja MF

Polski podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych uregulowany za kontrahenta zagranicznego podatek u źródła. Jest to możliwe w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia przez płatnika podatku u źródła wynika z postanowień umowy łączącej strony, jak również gdy brak jest umowy, np. w przypadku zakupu biletów lotniczych w Internecie z użyciem kart płatniczych. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

MF

Z treści przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kontraktuje z podmiotami zagranicznymi będącymi nierezydentami polskimi. W ramach realizowanych transakcji oraz wypłatą należności za świadczenia, o których mowa w art. 21 updop, powstają po stronie Wnioskodawcy obowiązki płatnika polegające na konieczności potrącenia i uiszczenia tzw. podatku u źródła. W praktyce możliwe są sytuacje, w których płatnik nie potrąci należnego podatku od kwoty wypłacanej kontrahentowi w wyniku obiektywnego braku możliwości potrącenia podatku z uwagi na charakter transakcji i sposób funkcjonowania kontrahenta (np. w przypadku zakupu biletów lotniczych w Internecie przy użyciu kart płatniczych), względnie przyczyną może być treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem (np. gdy w umowie wskazane jest, że ewentualne podatki obciążają wypłacającego należności). W takich przypadkach Wnioskodawca decyduje się ponieść ciężar podatku u źródła, dokonując tego poprzez ubruttowienie należności.

Mając powyższe na względzie, uzasadnienie celu poniesienia wydatku, obejmującego uregulowanie za kontrahenta zagranicznego podatku u źródła, pozwalające na zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodu jest możliwe w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia przez płatnika podatku u źródła wynika z postanowień umowy łączącej strony, jak również w przypadkach, gdy brak jest umowy np. w przypadku zakupu biletów lotniczych w Internecie przy użyciu kart płatniczych. Skoro Wnioskodawca decyduje się ponieść ciężar podatku u źródła, dokonując tego poprzez ubruttowienie należności, wówczas owe ubruttowienie wypłaconej kwoty należnej stanowić będzie dodatkowy element kosztowy jako część należnego wynagrodzenia.

Należy zatem stwierdzić, iż przedmiotowe wydatki, co do zasady, spełniać będą przesłankę wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie wskazać należy, iż w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym nie znajduje zastosowania żaden z przepisów art. 16 ust. 1 ustawy, a w szczególności art. 16 ust. 1 pkt 15 tej ustawy, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku dochodowego oraz wpłat z zysku określonych w odrębnych przepisach. Zakres tego przepisu dotyczy tylko tego podatku dochodowego, który jest uiszczany przez podatnika.

W przedstawionej sytuacji Spółka jest natomiast wyłącznie płatnikiem, a nie podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego, wypełnia obowiązki płatnika nałożone przez przepisy updop.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.10.2017.1.BS

Od redakcji:

Przypomnijmy że od początku 2017 r. przepisy ustaw o podatku dochodowym nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że podatnik, który kupił za granicą usługę podlegającą podatkowi u źródła, musi potrącić w Polsce podatek od wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu kontrahentowi. Wcześniej przepisy nie precyzowały, co jest "dochodem osiąganym na terytorium RP", trwał więc spór, czy obowiązek zapłaty tego podatku powstaje także, gdy np. miejsce zawarcia umowy i wykonania świadczenia jest za granicą. Spór ten ostatecznie został rozstrzygnięty na korzyść fiskusa i sądy administracyjne przyznały, że także przed 1 stycznia 2017 r. świadczenia wykonywane poza terytorium Polski były opodatkowane podatkiem u źródła, gdy zapłata pochodziła z Polski (zob. wyrok 7 sędziów NSA z 15 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 3587/14).

Takie rozumienie przepisów oznacza, że podatnicy częściej będą odprowadzać podatek u źródła. W wielu przypadkach polski przedsiębiorca zapłaci ten podatek za swojego zagranicznego kontrahenta, np. gdy zawarta z tym kontrahentem umowa przewiduje, że ewentualne podatki obciążają nabywcę usługi. By zaliczyć ten podatek do kosztów podatkowych, warto zadbać, żeby w umowie zawartej z zagranicznym kontrahentem zamieszczać klauzule ubruttowiające, tj. podwyższające cenę o podatek (z uwzględnieniem samego podatku jako przychodu). Jednak nawet w przypadkach, gdy takie klauzule nie mogły zostać zawarte w umowie (co jest regułą np. przy zakupie biletów lotniczych), w przedstawionej interpretacji fiskus zgadza się na uznanie wydatku na zapłatę podatku do kosztu podatkowego. Jak stwierdził fiskus, ubruttowienie wypłaconej kwoty należnej stanowi dodatkowy element kosztowy jako część należnego wynagrodzenia.

Przypominamy także, że tam, gdzie jest to możliwe, warto także wystąpić o certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta. Może to pozwolić obniżyć wysokość podatku u źródła do stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Sławomir Biliński

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", ekspert podatkowy, autor licznych publikacji z prawa podatkowego i gospodarczego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK