Poradnik Rachunkowości Budżetowej 8/2015, data dodania: 04.08.2015

Korespondencja z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Przed przystąpieniem do tworzenia pisma adresowanego do urzędu skarbowego czy też do ZUS należy sprawdzić, czy instytucje te mają już opracowane wzory pism dotyczących sprawy, o załatwienie której się ubiegamy. Na stronach internetowych tych urzędów zamieszczone są aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w tworzonej korespondencji. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełniania. Większość formularzy jest udostępniona w dwóch wersjach:

1) do wydruku - formularz można pobrać, wydrukować i po odręcznym wypełnieniu oraz podpisaniu przekazać do właściwej jednostki,

2) do wypełnienia oraz wydruku - formularz można pobrać, a następnie wypełnić elektronicznie i po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej jednostki.

Wzór 1. Zawiadomienie o wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za obliczenie, pobieranie i wpłacanie podatków

infoRgrafika

Uwaga! Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są płatnikami podatku, powinny wyznaczyć osobę odpowiedzialną za obliczenie tego podatku, pobranie go od podatnika, a następnie przekazanie we właściwym terminie na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Jednostki mają pełną swobodę w wyborze osoby realizującej zadania spoczywające na nich jako na płatnikach. Może to być np. główny księgowy albo inna osoba (np. naliczająca i rozliczająca płace). Dane personalne wyznaczonej osoby - imię, nazwisko i adres - muszą być jednak zgłoszone właściwemu miejscowo urzędowi skarbowemu w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty ................ (np. pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). Urząd skarbowy należy również poinformować o zmianie osoby odpowiedzialnej za obliczanie, pobór i wpłacanie ................ (np. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych). Dane nowej osoby powinny być zgłoszone w ciągu 14 dni od dnia, w którym została wyznaczona.

Wzór 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami

infoRgrafika

Wzór 3. Wniosek o wydanie potwierdzenia zarejestrowania jednostki jako czynnego podatnika VAT

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 4. Wniosek o zaliczenie nadpłaty VAT na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 5. Wyjaśnienie przyczyn złożenia korekty deklaracji VAT-7

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 6. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

infoRgrafika

Wzór 7. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

infoRgrafika

Wzór 8. Informacja o korekcie dokonanej w "Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy"

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 9. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 10. Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego

infoRgrafika

Wzór 11. Zastrzeżenia do protokołu kontroli

infoRgrafika

Uwaga! Ordynacja podatkowa nie zawiera szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej. Podatnik może podnieść zarzuty odnoszące się do naruszenia prawa materialnego przez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub procedury kontrolne. Do uchybień materialnych zaliczyć można brak zastosowania w danej sprawie prawa obcego, przy założeniu, że powinno się uwzględniać z urzędu prymat prawa wspólnotowego w razie sprzeczności przepisu prawa krajowego z prawem wspólnotowym.

Wzór 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników

infoRgrafika

Wzór 13. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 14. Wniosek do ZUS o rozłożenie na raty należności z tytułu składek

infoRgrafika

Wzór 15. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 16. Informacja uzupełniająca do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7)

infoRgrafika

Wzór 17. Wniosek o udostępnienie wydanej dokumentacji

infoRgrafika

Wzór 18. Wniosek o zmianę inspektora kontroli ZUS

infoRgrafika

Maria Jasińska

magister ekonomii, skarbnik jednostki samorządu terytorialnego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, szkoleniowiec z rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych. Ma także doświadczenie w pełnieniu funkcji przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek jednostek samorządu terytorialnego

Grzegorz Kurzątkowski

magister ekonomii, pracownik komórki finansowej urzędu jednostki samorządu terytorialnego z doświadczeniem w ewidencji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK