Poradnik Rachunkowości Budżetowej 8/2015, data dodania: 04.08.2015

Korespondencja z kontrahentami

Korespondencja z kontrahentami dotyczy głównie transakcji kupna-sprzedaży. Korespondencja ta występuje zawsze pomiędzy dostawcą (zwanym też sprzedającym) a odbiorcą (zwanym kupującym) i w swej treści dotyczy przedmiotu: towaru lub usługi - opisuje się ich asortyment, nazwę, ilość, ceny, jakość, rodzaj opakowania, sposób i termin dostawy, warunki i termin zapłaty itp. Pełna korespondencja w sprawach handlowych obejmuje pisma z zakresu:

● propozycji kupna-sprzedaży,

● zamówienia (zlecenia),

● dostawy,

● weryfikacji dostawy,

● zapłaty.

Przed przystąpieniem do tworzenia pisma lub wniosku adresowanego do kontrahenta należy sprawdzić, czy nasz kontrahent ma już opracowany wzór pisma lub wniosku dotyczącego sprawy, o załatwienie której się ubiegamy. Wystarczy wówczas pobrać ze strony internetowej kontrahenta wzór stosownego wniosku lub pisma i czytelnie go wypełnić (ewentualnie przesłać online).

Wzór 1. Zamówienie publikacji książkowych

infoRgrafika

Wzór 2. Zamówienie prenumeraty czasopisma

infoRgrafika

Wzór 2a. Prośba o przesłanie oferty cenowej na dostawę towarów/usług

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 3. Zamówienie licencji na oprogramowanie

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 4. Zlecenie wykonania pieczątek

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 5. Zlecenie wykonania naprawy

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 6. Zlecenie wykonania konserwacji

infoRgrafika

Wzór 7. Informacja o niewykonaniu przez kontrahenta złożonego zamówienia

infoRgrafika

Wzór 8. Informacja o zwrocie zakupionego towaru

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 9. Pismo przewodnie do odsyłanej faktury VAT (dwukrotne fakturowanie)

infoRgrafika

Wzór 10. Pismo w sprawie odstąpienia od naliczenia odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązania wraz z odpowiedzią (projektem odpowiedzi) kontrahenta

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 11. Pismo w sprawie zwrotu nadpłaconego zobowiązania (przelew środków został dokonany w nadmiernej wysokości)

infoRgrafika

Wzór 12. Pismo w sprawie zwrotu nadpłaconego zobowiązania (dwukrotnie opłacona faktura VAT)

infoRgrafika

Wzór 13. Pismo w sprawie zwrotu nienależnie przekazanej kwoty (przelew do niewłaściwego kontrahenta)

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 14. Wezwanie do zapłaty należności budżetowej

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 15. Informacja o nienależnej wpłacie od kontrahenta (nadpłata)

infoRgrafika

Wzór 16. Informacja o dokonaniu wpłaty przez kontrahenta na niewłaściwy numer rachunku bankowego

infoRgrafika

Wzór 17. Informacja o nowym numerze rachunku bankowego

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 18. Informacja o właściwym rachunku bankowym dla dokonywania wpłat

infoRgrafika

Wzór 19. Pismo w sprawie wskazania właściwego rachunku bankowego dla wpłat dofinansowania zadania/projektu

infoRgrafika

Wzór 20. Pismo wzywające do odesłania potwierdzenia salda

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 21. Pismo przewodnie do zwracanej gwarancji należytego wykonania kontraktu/umowy

infoRgrafika

Wzór 22. Pismo do komornika dotyczące zajęcia wynagrodzenia pracownika

infoRgrafika

Wzór 23. Pismo w sprawie naliczenia kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy

infoRgrafika

Wzór 24. Pismo w sprawie przesunięcia terminu płatności (rozłożenia płatności na raty)

infoRgrafika

infoRgrafika

Wzór 25. Pismo w sprawie wystawienia duplikatu faktury

infoRgrafika

Wzór 26. Pismo do szkoły w sprawie refundacji kosztów poniesionych w związku z wypłatą przez pracodawcę opiekunowi praktyki zawodowej dodatku szkoleniowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

infoRgrafika

MARIA JASIŃSKA

magister ekonomii, skarbnik jednostki samorządu terytorialnego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, szkoleniowiec z rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych. Ma także doświadczenie w pełnieniu funkcji przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek jednostek samorządu terytorialnego

GRZEGORZ KURZĄTKOWSKI

magister ekonomii, pracownik komórki finansowej urzędu jednostki samorządu terytorialnego z doświadczeniem w ewidencji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE

 

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK