Interpretacje podatkowe, rok 2017, woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie, data dodania: 07.04.2017

Interpretacja indywidualna z dnia 23.01.2017, sygn. 2461-IBPP1.4512.945.2016.1.AL, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

W zakresie: - braku prawa do zmniejszenia w 2016 r. podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w fakturach zakupu towarów i usług dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach realizacji projektu pn. (), - braku prawa do zmniejszenia w 2016 r. podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w fakturach zakupu towarów i usług dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach realizacji projektu pn. () po dokonaniu przez Gminę centralizacji rozliczeń w podatku VAT, tj. od 1 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 listopada 2016 r. (data wpływu 23 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku prawa do zmniejszenia w 2016 r. podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w fakturach zakupu towarów i usług dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach realizacji projektu pn. (),
 • braku prawa do zmniejszenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w fakturach zakupu towarów i usług dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach realizacji projektu pn. () po dokonaniu przez Gminę centralizacji rozliczeń w podatku VAT, tj. od 1 stycznia 2017 r.

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zmniejszenia w 2016 r. podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w fakturach zakupu towarów i usług dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach realizacji projektu pn. () oraz prawa do zmniejszenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w fakturach zakupu towarów i usług dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach realizacji projektu pn.: () po dokonaniu przez Gminę centralizacji rozliczeń w podatku VAT, tj. od 1 stycznia 2017 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będzie realizować projekt pn.: (), który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy termomodernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej, w tym:

 • Szkoły Podstawowej w S.: termoizolacja ścian zewnętrznych z otynkowaniem, wymiana kilku sztuk stolarki okiennej piwnicy na PVC oraz stolarki i ślusarki drzwiowej (za wyjątkiem drzwi piwnicznych) na aluminiową i stalową, docieplenie stropodachu od strony pokrycia dachowego, przemurowanie ogniomurów, naprawa i otynkowanie kominów, rozbiórka zadaszenia nad wejściem głównym, montaż nowego z poliwęglanu, wykonanie nowego pokrycia zadaszeń zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, wymiana odwodnienia dachu, wymiana starych opasek wokół budynku, odtworzenie odgromu, montaż przed każdym grzejnikiem zaworu termostatycznego,
 • Przedszkola Nr 11.: wymiana stolarki okiennej drewnianej na PVC oraz drzwi drewnianych na stalowe i aluminiowe, docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia płytami z wełny mineralnej, ścian osłonowych wykuszy poddasza wełną mineralną, odtworzenie opasek wokół elewacji oraz chodników. Naprawa nawierzchni schodów, wejść do budynku, spoczników, podestów oraz traktów komunikacyjnych obu galerii, loggi poddasza, przed każdym grzejnikiem montaż zaworu termostatycznego,
 • Przedszkola Nr 8: termoizolacja ścian zewnętrznych wraz z otynkowaniem, wymiana stolarki okiennej na PVC oraz stolarki i ślusarki drzwiowej na aluminiowa i stalową, wymiana pokrycia dachu, wymiana i naprawa nawierzchni komunikacji zewnętrznej, wymiana obróbek blacharskich, wymiana odwodnienia połaci dachu, wymiana starych opasek na nawierzchnie z kostki brukowej, odtworzenie odgromu, montaż pompy ciepła (OZE) montaż przed każdym grzejnikiem zaworu termostatycznego,
 • Przedszkola Nr 6: stary budynek: całkowita wymiana stolarki okiennej na drewnianą w kolorze białym; nowy budynek: demontaż całości ślusarki i stolarki otworowej z zachowaniem parapetów wewnętrznych, całość pokrycia dachowego z blachy stalowej, obróbki blacharskie dachu, ścian, kominów, betonowych czapek kominowych, galanterii dachowej, systemu odwodnienia dachów, instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej aluminiowej na PVC, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, montaż nowych wyłazów dachowych, nowego pokrycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia oraz ścian poddasza, wykonanie tynków silikonowych, odbudowa murków, odtworzenie opasek wokół budynku, wymiana systemu rynnowego, wykonanie tynków ozdobnych, odtworzenie odgromu, montaż termostatów i wymiana węzła cieplnego, remont wymiennikowni,
 • Szkoły Podstawowej Nr 3: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykucie luksferów i zabudowanie okien PVC w ich miejsce, wymiana okładzin schodów, montaż przed każdym grzejnikiem zaworów termostatycznych.

Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych problemów dotyczących efektywności energetycznej budynków. Projekt jest zgodny z Priorytetami/Celami/Działaniami wskazanymi w Strategii RIT Subregionu Zachodniego adekwatnymi do przedmiotu projektu. Dla przedsięwzięcia Beneficjent posiada dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Projekt będzie w 67,98 % wydatków kwalifikowalnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3,2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT oraz 32,02 % z budżetu Gminy i Miasta.

Beneficjentem, który otrzyma dotację oraz będzie tę dotację rozliczać jest Gmina i Miasto (jednostka samorządu terytorialnego). Realizatorem projektu także będzie Gmina i Miasto.

Wnioskodawca - Gmina i Miasto jest czynnym podatnikiem VAT. Obecnie i do końca 2016 roku Wnioskodawca rozlicza się jako podatnik Urząd Gminy i Miasta, natomiast od 1 stycznia 2017 r. jako podatnik rozpocznie wspólne rozliczanie podatku VAT (centralizacja) z zakładem budżetowym i jednostkami budżetowymi gminy. Jednostki oświaty (przedszkola i szkoły) do końca 2016 roku korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - poprawa ich obecnego stanu. Termomodernizacja ww. obiektów realizowana będzie przez Urząd Gminy i Miasta. Planowany okres rzeczowej realizacji przypada na lata 2016-2018.

Ww. inwestycje będą realizowane w budynkach, które służą przede wszystkim do wypełniania zadań publicznoprawnych Gminy nałożonych przepisami ustaw o samorządzie gminnym, do realizacji których Gmina została powołana tj. czynności niepodlegających opodatkowaniu. Gmina wykonuje zadania polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym art. 7 ust. l w powiązaniu z art. 9 pkt 4 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Budynki przekazane dla ww. jednostek oświatowych zostały oddane tym jednostkom w nieodpłatny trwały zarząd. Nabywane w ramach realizacji projektu towary i usługi będą wykorzystywane przez ww. jednostki oświatowe:

 • do czynności opodatkowanych (wynajem pomieszczeń, odsprzedaż mediów),
 • do czynności zwolnionych (usługi opiekuńcze w przedszkolach, usługi stołówkowe świadczone dla uczniów szkół korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT),
 • do czynności niepodlegających opodatkowaniu (nieodpłatne usługi edukacyjne w szkołach).& 

Ustawa o podatku VAT mówi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów i handlowców lub usługodawców oraz obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W tym kontekście jednostki organizacyjne Gminy, których budynki objęte są wsparciem w ramach ww. projektu, obecnie zasadniczo prowadzą działalność polegającą na wynajmie powierzchni oraz odsprzedaży mediów (za wyjątkiem Przedszkola nr 8, które obecnie nie prowadzi wynajmu ani odsprzedaży mediów), a umowy z wynajmującymi są zawierane na krótszy i dłuższy okres. Gmina będzie kontynuować prowadzoną działalność związaną z wynajmem po zakończeniu realizacji ww. inwestycji, przy czym należy zaznaczyć, że:

 • Nie na każdym termomodernizowanym w ramach ww. projektu budynku w każdym czasie placówka będzie prowadzić wynajem oraz,
 • Działalność mająca na celu wynajem powierzchni jest i pozostanie działalnością poboczną w stosunku do statutowej. Wynajem powierzchni dotyczy jedynie niewielkiej części powierzchni budynków będących przedmiotem trwałego zarządu jednostek.

Osiągane przychody z tytułu umów najmu są nieznaczne dla budżetu Gminy.

Tabela 1. Szkoła Podstawowa w S. - osiągane dochody: (załącznik PDF)

Obecnie placówka nie prowadzi wynajmu pomieszczeń. Lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynku szkoły administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (jednostka budżetowa Gminy) a szkoła obciąża najemców za zużyte media.

Tabela 2. Przedszkole nr 11 - osiągane dochody: (załącznik PDF)

Obecnie placówka nie prowadzi wynajmu pomieszczeń. Lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynku przedszkola administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (jednostka budżetowa Gminy) a przedszkole obciąża najemców za zużyte media.

Tabela 3. Przedszkole nr 8 - osiągane dochody: (załącznik PDF)

Obecnie placówka nie prowadzi wynajmu pomieszczeń ani odsprzedaży mediów.

Tabela 4. Przedszkole nr 6 - osiągane dochody: (załącznik PDF)

Obecnie obowiązuje (od 1.08.2014 do 31.07.2017 r.) umowa najmu z HDK. Odpłatność za rok 2016 została już uregulowana, przewidywany wpływ z tytułu umowy najmu za rok 2017 to 87,50 zł.

Lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynku przedszkola administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (jednostka budżetowa gminy) a przedszkole obciąża najemców za zużyte media.

W placówce znajdują się również pomieszczenia innych jednostek samorządowych tj. WEU oraz ZEAS. Obciążenie kosztami mediów na rzecz ww. jednostek kosztami odbywa się na podstawie Not księgowych.

Tabela 5. Szkoła Podstawowa nr 3 - osiągane dochody: (załącznik PDF)

Obecnie obowiązuje umowa najmu lokalu dla praktyki pielęgniarskiej. Umowa długoterminowa na czas nieokreślony płatna ryczałtowo w kwocie 15,75 zł za okres miesięczny.

Wskazuje się, że głównym celem realizacji wymienionych inwestycji jest realizacja zadań własnych. Gdyby na budynkach realizowane były tylko i wyłącznie cele publiczne to Gmina również realizowałaby ww. projekt.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy:

 • w 2016 r. będzie przysługiwało zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w fakturach zakupu towarów i usług dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej opisanych we wniosku?
 • od 1 stycznia 2017 r. gdy Wnioskodawca będzie rozliczał się z podatku VAT łącznie ze wszystkimi jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym jako podatnik - Gmina - będzie przysługiwało zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w fakturach zakupu towarów i usług dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej opisanych we wniosku?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W odniesieniu do termomodernizacji budynku Przedszkola nr 8 Gmina nie wykorzystuje wskazanego obiektu objętego projektem do swoich czynności opodatkowanych w 2016 r., więc nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu. Brak jest możliwości dokonywania odliczeń w roku 2017 - jednostka nie wynajmuje pomieszczeń (nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej).

W odniesieniu do termomodernizacji pozostałych budynków placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w S., Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 11 Gmina w 2016 r. nie wykorzystuje obiektów tych do swoich czynności opodatkowanych, więc nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług dokonywanych w związku z realizacja projektu. Jednostki oświaty (przedszkola i szkoły) do końca 2016 roku korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

Od dnia centralizacji rozliczeń VAT Gminy ze swoimi jednostkami organizacyjnymi (1 stycznia 2017 r.) Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w części związanej ze sprzedażą opodatkowaną realizowaną w jednostkach budżetowych Gminy.

Wskazuje się, że w omawianych przypadkach realizowana w jednostkach sprzedaż opodatkowana jest niewielka a wynajem dotyczy niewielkiej ilości godzin w roku, zaś zyski uzyskiwane z najmowanych powierzchni nie są znaczące dla Gminy.

Inwestycja wykonywana jest w ramach zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Inwestycja służy przede wszystkim do wypełnienia zadań publicznoprawnych Gminy, dla których nie występuje ona w charakterze podatnika, w związku z czym dokonując nabyć towarów i usług związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej należy do zadań własnych Gminy, która w tym zakresie nie działa w charakterze podatnika.

Nie można więc przyjąć, że w momencie dokonywania zakupów związanych ze wskazanymi inwestycjami polegającymi na termomodernizacji obiektów Gmina zamierza je wykorzystać do czynności opodatkowanych. Dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością W ocenie Gminy brak jest bezpośredniego powiązania i wyraźnego związku dokonywanych zakupów z dokonywaną sprzedażą opodatkowaną, co w konsekwencji prowadzi do stwierdzenia iż Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych.

Analogiczne stanowisko w podobnej sprawie zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji Nr IBPP/4512-151/16/EJ z dnia 17 czerwca 2016 r. stwierdził, że: w omawianych okolicznościach, zdaniem Organu, nie występuje związek przyczynowo-skutkowy, który decydowałby o prawie do odliczenia podatku związanego z powziętą inwestycją. O ile nie można wykluczyć, że wspomniane zakupy inwestycyjne mogą przyczynić się do uzyskania sprzedaży opodatkowanej, tym niemniej jednak, związek ten nie jest dostrzegalny i bezsporny, a tylko taki pozwalałby na zrealizowanie przez Wnioskodawcę prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących omawiane inwestycje. To oznacza, ze związek dokonanych zakupów inwestycyjnych z wykonywaniem czynności opodatkowanych w przypadku termomodernizowanych przedszkoli jest zbyt nieuchwytny, mało konkretny w porównaniu do wyraźnego i jednoznacznego związku tych wydatków z czynnościami niepodlegającemu opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Rozpatrując kwestie poruszone we wniosku w pierwszej kolejności należy wskazać, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-276/14 Gmina przeciwko Ministrowi Finansów, zgodnie z którym artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie. Zdaniem TSUE, jednostki te nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z działalnością gospodarczą powierzoną im w imieniu i na rachunek gminy oraz nie odpowiadają za szkody spowodowane tą działalnością (odpowiedzialność tę ponosi wyłącznie gmina), ponieważ nie dysponują własnym majątkiem, nie osiągają własnych dochodów i nie ponoszą kosztów dotyczących takiej działalności. Uzyskane dochody są bowiem wpłacane do budżetu Gminy, a wydatki są pokrywane bezpośrednio z tego budżetu.

W konsekwencji tego wyroku należy uznać, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, a więc wszelkie czynności przez nie dokonywane na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła, a czynności dokonywane w ramach jednostki samorządu terytorialnego (pomiędzy jej jednostkami budżetowymi) mają charakter wewnętrzny.

W dniu 26 października 2015 r. zapadła uchwała NSA, sygn. akt I FPS 4/15, w której NSA wskazał, że pomimo większego niż jednostki budżetowe stopnia samodzielności zakładu budżetowego, nie może on być uznany za odrębnego od Gminy podatnika VAT, nie spełnia bowiem ww. warunków nie jest wystarczająco samodzielny. NSA wskazał również, że dotychczasowe orzecznictwo NSA w tej materii, akceptujące odrębność tych podmiotów, należy uznać za nieaktualne. Podatnikiem i stroną w kontaktach na zewnątrz jest wyłącznie Gmina.

Jednak, aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, w dniu 29 września 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat w sprawie objętej wyrokiem TSUE, w którym wskazano, że stosowany model rozliczeń może być kontynuowany do połowy 2016 r. W dniu 16 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmianę do komunikatu polegającą na przedłużeniu terminu ostatecznej centralizacji na dzień 1 stycznia 2017 r.

Tut. Organ podkreśla, że centralizacja rozliczeń dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy oraz wszystkich transakcji dokonywanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne.

Wskazać należy, że przedmiotową interpretację indywidualną wydano w oparciu o zdarzenie przyszłe, z którego wynika, że Gmina dokona centralizacji rozliczeń wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2017 r.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług. Co do zasady faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Warunek zachowania związku zakupów z działalnością opodatkowaną jest również akcentowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W orzeczeniu z dnia 6 kwietnia 1995 r. (w sprawie C-4/94, BLP Group plc v. Commissioners of Customs & Excise) TSUE stwierdził, że powstanie prawa do odliczenia podatku jest uzależnione od bezpośredniego i niezwłocznego związku z transakcjami opodatkowanymi (ang. direct and immediate link with the taxable transactions). Także w wyroku z dnia 8 czerwca 2000 r. (w sprawie C-98/98, Commissioners of Customs and Excise a Midland Bank plc), TSUE nie miał wątpliwości, że artykuł 2 Pierwszej Dyrektywy i artykuł 17 ust. 2, 3 i 5 Szóstej Dyrektywy w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych należy interpretować w taki sposób, aby warunkiem odliczenia przez podatnika VAT oraz podstawą do ustalenia zakresu tego prawa było zasadniczo istnienie bezpośredniego związku pomiędzy daną transakcją nabycia a daną transakcją (lub transakcjami) sprzedaży, uprawniającymi do dokonania odliczenia. Ponadto Trybunał w wyroku z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie C-437/06 Securenta przesądził, że w sytuacji gdy podatnik wykonuje działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego, prawo do odliczenia z tytułu ewentualnych wydatków jest dopuszczalne jedynie w zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności gospodarczej podatnika.

W świetle powyższych regulacji, w ocenie Organu, nie każdy zaistniały rodzaj powiązania o charakterze pośrednim przy dokonywaniu świadczeń opodatkowanych, lecz oczywistość oraz bezpośredniość tego powiązania z dokonywaną przez Wnioskodawcę sprzedażą opodatkowaną, może dopiero dawać uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym, zasada ta wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również zaakcentować, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji zamiaru wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności. Istotna jest intencja nabycia jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Konkludując, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia przez podatnika działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi temu przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego zawartego w ich cenie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wobec tego należy stwierdzić, że za podatnika VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów opodatkowanej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.

Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Jak stanowi art. 9 ust. 3 ww. ustawy o samorządzie gminnym, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu jednostka budżetowa, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 11 ust. 1 tej ustawy).

Stosownie do brzmienia ust. 3 powyższego artykułu, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej planem finansowym jednostki budżetowej.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

W myśl art. 12 ust. 2 ww. ustawy, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

W świetle art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1c.

W kontekście powołanych przepisów, odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego, należy zauważyć, że z ugruntowanego orzecznictwa TSUE wynika, że aby podmiot miał prawo do odliczenia VAT, musi on być podatnikiem w rozumieniu przepisów dyrektywy, a po drugie towary i usługi powinny być używane do celów transakcji podlegających opodatkowaniu (zob. np. wyrok z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-137/02, pkt 24).

Potwierdzają to również postanowienia pkt 89 wyroku w sprawie C-97/90 Lennartz, w których TSUE stwierdził, że prawo do odliczeń powstaje w momencie, gdy podlegający odliczeniu podatek staje się wymagalny. W konsekwencji o istnieniu tego prawa do odliczeń może zadecydować jedynie charakter, w jakim osoba występuje w danym czasie. Zgodnie z art. 17 (2) szóstej dyrektywy, o ile podatnik, działający w tym charakterze, używa towarów dla celów czynności podlegających opodatkowaniu, jest on uprawniony do odliczania podatku należnego lub zapłaconego od takich towarów. Jeżeli towary nie są używane do celów działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu art. 4, lecz do celów prywatnej konsumpcji, nie powstaje żadne prawo do odliczeń.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie realizować projekt pn.: (). Planowany okres rzeczowej realizacji przypada na lata 2016-2018. Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych problemów dotyczących efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Projekt dotyczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, tj.: Szkoły Podstawowej w S. oraz Przedszkola nr 11, Przedszkola nr 8, Przedszkola nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 3. Budynki, przekazane dla ww. jednostek oświatowych zostały oddane tym jednostkom w nieodpłatny trwały zarząd.

Ww. inwestycja polegająca na termomodernizacji będzie realizowana w budynkach, które służą przede wszystkim do wypełniania zadań publicznoprawnych Gminy nałożonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do realizacji których Gmina została powołana tj. czynności niepodlegających opodatkowaniu. Gmina wykonuje zadania polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym art. 7 ust. l w powiązaniu z art. 9 pkt 4 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Z wniosku wynika ponadto, iż w części budynków dokonywany jest wynajem powierzchni.

Działalność mająca na celu wynajem powierzchni jest i pozostanie działalnością poboczną w stosunku do statutowej. Wynajem powierzchni dotyczy jedynie niewielkiej części powierzchni budynków będących przedmiotem trwałego zarządu jednostek.

Szkoła Podstawowa w S. nie prowadzi wynajmu pomieszczeń. Lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynku Szkoły administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (jednostka budżetowa Gminy) a Przedszkole obciąża najemców za zużyte media.

Przedszkole nr 11 obecnie nie prowadzi wynajmu pomieszczeń. Lokalami mieszkalnymi Przedszkola administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (jednostka budżetowa Gminy) a Przedszkole obciąża najemców za zużyte media.

Przedszkole nr 8 nie prowadzi wynajmu pomieszczeń ani odsprzedaży mediów.

W Przedszkolu nr 6 obecnie obowiązuje (od 1.08.2014 r. do 31.07.2017 r.) umowa najmu z HDK. Odpłatność za rok 2016 została już uregulowana, przewidywany wpływ z tytułu umowy najmu za rok 2017 to 87,50 zł.

Lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynku Przedszkola administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (jednostka budżetowa gminy) a Przedszkole obciąża najemców za zużyte media. W placówce znajdują się również pomieszczenia innych jednostek samorządowych tj. WEU oraz ZEAS. Obciążenie kosztami mediów na rzecz ww. jednostek kosztami odbywa się na podstawie Not księgowych.

W Szkole Podstawowej nr 3 obecnie obowiązuje umowa najmu lokalu dla praktyki pielęgniarskiej. Umowa długoterminowa na czas nieokreślony płatna ryczałtowo w kwocie 15,75 zł za okres miesięczny.

Wnioskodawca wskazał ponadto, iż głównym celem inwestycji jest realizacja zadań własnych. Gdyby na budynkach realizowane były tylko i wyłącznie cele publiczne to Gmina również realizowałaby ww. projekt.

Działalność mająca na celu wynajem powierzchni jest i pozostanie działalnością poboczną w stosunku do statutowej. Wynajem powierzchni dotyczy jedynie niewielkiej części powierzchni budynków będących przedmiotem trwałego zarządu jednostek. Osiągane przychody z tytułu umów najmu jak wskazał Wnioskodawca są nieznaczne dla budżetu Gminy.

Wnioskodawca - Gmina i Miasto jest czynnym podatnikiem VAT. Obecnie i do końca 2016 roku Wnioskodawca rozlicza się jako podatnik Urząd Gminy i Miasta natomiast od 1 stycznia 2017 r jako podatnik rozpocznie wspólne rozliczanie podatku VAT (centralizacja) z zakładem budżetowym i jednostkami budżetowymi Gminy. Jednostki oświaty (przedszkola i szkoła) do końca 2016 roku korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do zmniejszenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w fakturach zakupu towarów i usług dotyczących przeprowadzenia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej opisanych we wniosku w roku 2016 r. w sytuacji gdy Gmina nie dokonała jeszcze centralizacji ze swoimi jednostkami budżetowymi oraz od 2017 r. po dokonanej centralizacji.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, należy wskazać, że w odniesieniu do inwestycji dotyczących ww. obiektów użyteczności publicznej, warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony.

Z treści wniosku wynika, że termomodernizowane budynki służą do wypełniania zadań publicznoprawnych Gminy nałożonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do realizacji których Gmina została powołana tj. czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Jak wynika z wniosku budynki Przedszkoli nr 8 i 11 oraz Szkoły Podstawowej w S. zostały oddane nieodpłatnie ww. jednostkom w trwały zarząd, a ponadto w budynkach tych nie są wynajmowane żadne pomieszczenia.

Zatem, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca ani w 2016 r. ani po dokonaniu centralizacji rozliczeń podatku VAT nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu towarów i usług dotyczących realizacji przedmiotowego projektu w części dotyczącej termomodernizacji budynków Przedszkoli nr 8 i 11 oraz Szkoły Podstawowej w S.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest prawidłowe.

W odniesieniu natomiast do części projektu związanego z termomodernizacją budynków placówek: Przedszkoli nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 3, za słuszne należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym brak jest bezpośredniego powiązania i wyraźnego związku dokonywanych zakupów z dokonywana sprzedażą opodatkowaną, co w konsekwencji prowadzi do stwierdzenia, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych.

Celem przedmiotowej inwestycji jest bowiem wypełnianie zadań publicznoprawnych nałożonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o systemie oświaty, dla realizacji których Gmina została powołana. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że głównym celem inwestycji jest realizacja zadań własnych. Gdyby na budynkach realizowane były tylko i wyłącznie cele publiczne to Gmina również realizowałaby ww. projekt. Ponadto jak wskazał Wnioskodawca działalność mająca na celu wynajem powierzchni jest i pozostanie działalnością poboczną w stosunku do statutowej. Wynajem powierzchni dotyczy jedynie niewielkiej części powierzchni budynków będących przedmiotem trwałego zarządu jednostek. Natomiast osiągane przychody z tytułu umów najmu jak wskazał Wnioskodawca są nieznaczne dla budżetu Gminy.

Należy podkreślić, że wprawdzie każdy wydatek ma wpływ na działalność gospodarczą danego podmiotu i każdy mógłby więc pośrednio podlegać odliczeniu, jednak jeżeli określone wydatki mają bezpośredni związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu, to ewentualne doszukiwanie się pośredniego wpływu tych czynności na działalność opodatkowaną nie może prowadzić do zmiany ich kwalifikacji z punktu widzenia możliwości zastosowania odliczenia. Taki związek jest bowiem zbyt nieuchwytny i marginalny w porównaniu do wyraźnego związku tych wydatków z czynnościami niepodlegającymi VAT (zadanie polegające na termomodernizacji przedszkola czy szkoły służy do wypełniania zadań publicznoprawnych gminy nałożonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym). Nie ulega wątpliwości, że Gmina będzie realizowała zadanie w zakresie termomodernizacji przedmiotowych budynków celem realizacji zadania publicznego, a nie celem zwiększenia obrotów z działalności komercyjnej. Termomodernizacja przedmiotowych budynków służy przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty, a wykorzystanie części pomieszczeń w tych budynkach na cele komercyjne jak wynika z treści wniosku w niewielkim zakresie, nie może przesądzić o uprawnieniu do realizacji tego prawa.

W omawianych okolicznościach, zdaniem Organu, nie występuje związek przyczynowo-skutkowy, który decydowałby o prawie do odliczenia podatku związanego z realizowanym projektem w przedmiocie zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynków Przedszkola nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 3.

Zatem, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca ani w 2016 r. ani po dokonaniu centralizacji rozliczeń podatku VAT nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu towarów i usług dotyczących realizacji przedmiotowego projektu w części dotyczącej termomodernizacji budynków placówek Przedszkola nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 3.

W konsekwencji oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślenia wymaga, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości przyporządkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności do czynności opodatkowanych (wynajem pomieszczeń, odsprzedaż mediów), do czynności zwolnionych (usługi opiekuńcze w przedszkolach, usługi stołówkowe dla uczniów szkół) oraz do czynności niepodlegających opodatkowaniu (niedodpłatne usługi edukacyjne w szkołach), gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie. Tut. organ przyjął te informacje jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W zakresie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia oraz nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z art. 57a skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Stanowisko

prawidłowe

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK