Rachunkowość Budżetowa 13/2016 [dodatek: Rachunkowość w oświacie], data dodania: 27.06.2016

Czy opłaty za przedszkola publiczne podlegają ustawie o VAT

Gmina przeszła już na centralizację rozliczeń VAT. Czy pobierane od rodziców opłaty przedszkolne podlegają opodatkowaniu VAT (jako sprzedaż zwolniona)?

Tak, pobierane od rodziców opłaty przedszkolne podlegają opodatkowaniu VAT (tj. dotyczą czynności podlegających ustawie o VAT), lecz są z VAT zwolnione.

Według reguły ogólnej, wyrażonej w art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa i VAT), za podatnika VAT nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W zakresie, w jakim przepis ten ma zastosowanie, czynności wykonywane przez organy władzy publicznej oraz urzędy nie podlegają więc opodatkowaniu VAT. Przyjmuje się przy tym, że ów przepis wyłącza też opodatkowanie niektórych czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w tym przez gminy (zob. np. wyrok NSA z 8 grudnia 2009 r., sygn. akt I FSK 1333/08). Nie dotyczy to jednak opłat za przedszkole, ponieważ usługi wychowania przedszkolnego są świadczone przez gminy na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Świadczenie takich usług podlega zatem przepisom ustawy o VAT. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach.

INTERPRETACJE

W niniejszej sprawie gmina nie korzysta z wyłączenia od opodatkowania - na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy [o VAT], bowiem zawiera ona umowy cywilnoprawne na wychowanie przedszkolne, a jak wynika z tego przepisu (i co zostało wcześniej wskazane) czynności wykonywane na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej podlegają opodatkowaniu VAT. Ponadto, co istotne w niniejszej sprawie, świadczone przez przedszkole czynności - jak wskazał sam wnioskodawca - są odpłatne, pomimo tego, że wysokość opłat jest narzucona ustawowo i nie jest rynkowa. Przy tym - co również należy podkreślić - istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaną płatnością a świadczoną przez gminę (za pośrednictwem przedszkola) usługą. (...) Pobierane przez gminę opłaty za wychowanie przedszkolne są wynagrodzeniem za czynności mieszczące się w katalogu wskazanym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy [o VAT], które są realizowane przez podatnika podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej. Podlegają one zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 maja 2016 r., sygn. akt ILPP5/443-190/13/16-S/PG

Powyższa zasada nie oznacza, że od opłat za wychowanie przedszkolne należy naliczać VAT. Świadczenie usług wychowania przedszkolnego jest bowiem zwolnione z tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. Innymi słowy, pobierane od rodziców opłaty przedszkolne podlegają opodatkowaniu VAT (tj. dotyczą czynności podlegających ustawie o VAT), lecz są z niego zwolnione.

JERZY TRAMSKI

 prawnik, pracownik kancelarii doradztwa podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu podatków

PODSTAWA PRAWNA

● art. 15 ust. 6, art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710)

POLECAMY TAKŻE:

E-PORADNIK: w Od jakiej sprzedaży można odliczać VAT na koniec okresu rozliczeniowego?

AUDIOKOMENTARZ: w Ustalanie preproporcji w VAT w 2016 r.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK