Orzeczenia Izb Obrachunkowych, rok 2017, Wrocław, data dodania: 24.01.2017

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2017 r., sygn. 2/2017

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Ciepłowody nr 110/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-rządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

stwierdza nieważność § 1 pkt 7 lit. d uchwały Rady Gminy Ciepłowody nr 110/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku - wobec istotnego naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.).

Uzasadnienie

Uchwała Rady Gminy Ciepłowody nr 110/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 12 grudnia 2016 roku.

Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, że roczna stawka podatku od nieruchomości od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm), ustalona została w wysokości 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z cytowanym przepisem oraz art. 20 ust. 2 tej ustawy stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekraczać rocznie górnych granic stawek kwotowych na każdy rok podatkowy, ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zgodnie z pkt 1 lit. d obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (MP z 2016 r. poz. 779) stawka podatku od nieruchomości od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, nie może przekroczyć kwoty 2,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Określając stawkę podatku od nieruchomości dla ww. gruntów w wysokości wyższej niż ogłoszona przez Ministra Finansów górna stawka podatku, Rada Gminy w sposób istotny naruszyła art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Organ stanowiący gminy określając wysokość stawek podatkowych musi działać w taki sposób, aby nie naruszyć kompetencji zastrzeżonej dla ustawodawcy podatkowego. Dlatego też zgodnie z przepisem art. 168 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. Sformułowanie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy więc rozumieć jako kompetencję do ustalania wysokości podatku od nieruchomości w zakresie określonym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, gdzie ustawodawca wprowadza granice stawek podatkowych, których rada gminy nie może przekroczyć.

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu orzekło jak w sentencji uchwały.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Ciepłowody przysługuje skarga, którą wnosi się do Woje-wódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Źródło: Strona internetowa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, http://bip.wroclaw.rio.gov.pl

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK