Gazeta Samorządu i Administracji 17/2016, data dodania: 25.08.2016

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2017 roku

W 2017 roku maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych po raz kolejny będą niższe niż w ubiegłych latach lub pozostaną na niezmienionym poziomie. Największe spadki dotyczą podatku od środków transportowych.

5 sierpnia 2016 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów o górnych granicach stawek podatków i opłat lokalnych w 2017 roku. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zależą od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (art. 20 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; dalej: u.p.o.l.). Wskaźnik ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (art. 20 ust. 3 u.p.o.l.). Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 11 lipca br., w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych wzrósł o 99,1 (spadek cen o 0,9%), czyli nastąpił ich realny spadek o 0,9 % (w ubiegłym roku spadek ten był jeszcze wyższy i wyniósł 1,2%). To już drugi rok deflacji i związane z nią obniżki maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomości

W 2017 roku w przypadku podatków od nieruchomości maksymalne stawki nie będą mogły przekroczyć, w odniesieniu do:

1) gruntów (art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.):

● związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni (tyle samo co w 2016 r., natomiast w 2015 r. było to 0,90 zł),

● pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - 4,54 zł od 1 ha powierzchni (w 2016 i 2015 r. było to 4,58 zł),

● pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni (tyle samo co w 2016 i 2015 r.);

2) budynków lub ich części (art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.):

● mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (tyle samo, co w 2016 i 2015 r.),

● związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2016 r. było to 22,86 zł, a w 2015 r. - 23,13 zł),

● zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2016 r. było to 10,68 zł, a w 2015 r. - 10,80 zł),

● zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2016 r. było to 4,65 zł, a w 2015 r. - 4,70 zł),

● pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2016 r. było to 7,68 zł, a w 2015 r. - 7,77 zł).

Wysokość podatku od nieruchomości od budowli nie może przekroczyć 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 u.p.o.l. (art. 5 ust. 3 u.p.o.l.).

Samorządy nie mogą też zapomnieć o nowym, obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., podatku lokalnym, który dotyczy gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres czterech lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Stawka tego podatku pozostaje niezmieniona i w 2017 roku wyniesie 3 zł od 1 m2 powierzchni.

Podatek od środków transportowych

W przypadku podatku od środków transportowych, maksymalne stawki w 2017 roku nie będą mogły przekroczyć, w przypadku:

1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.o.l.):

● od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 804,30 zł (w 2016 r. - 811,60 zł),

● powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1341,76 zł (w 2016 r. - 1353,94 zł),

● powyżej 9 t - 1610,10 (w 2016 r. - 1624,72 zł),

● równej lub wyższej niż 12 t - 3072,52 zł (w 2016 r. - 3100,42 zł);

2) ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 u.p.o.l.):

● od 3,5 t i poniżej 12 t - 1878,43 zł (w 2016 r. - 1895,48 zł),

● równej lub wyższej niż 12 t do 36 t włącznie - 2374,85 zł (w 2016 r. - 2396,41 zł),

● powyżej 36 t - 3072,52 zł (w 2016 r. - 3100,42 zł);

3) przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą (art. 10 ust. 1 pkt 5 i 6 u.p.o.l.):

● od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1610,10 zł (w 2016 r. - 1624,72 zł),

● równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: do 36 t włącznie - 1878,43 zł (w 2016 r. - 1895,48 zł), powyżej 36 t - 2374,85 zł (w 2016 r. - 2396,41 zł);

4) autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia (art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.o.l.):

● mniejszej niż 30 miejsc - 1901,24 zł (w 2016 r. - 1918,50 zł),

● równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2403,69 zł (w 2016 r. - 2425,51 zł).

Podejmując decyzję w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok, należy pamiętać, że w tym przypadku obowiązują także stawki minimalne, które zależą od rodzaju zawieszenia danego pojazdu. Ich wysokość określa minister finansów. Jest ona uzależniona od kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku.

Opłaty lokalne

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2016 roku nie będą mogły przekroczyć, w przypadku opłat (art. 19 u.p.o.l.):

1) targowej - 751,65 zł dziennie (w 2016 r. - 758,47 zł),

2) miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach - 2,17 zł dziennie (w 2016 r. - 2,18 zł),

3) miejscowej w miejscowościach mających status obszaru ochrony uzdrowiskowej - 3,08 zł dziennie (w 2016 r. - 3,10 zł),

4) uzdrowiskowej - 4,24 zł dziennie (w 2016 r. - 4,27 zł),

5) od posiadania psów - 118,97 zł (w 2016 r. - 120,05 zł),

6) część stała opłaty reklamowej - 2,45 zł dziennie (w 2016 r. - 2,50 zł),

7) części zmiennej opłaty reklamowej - 0,20 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie (tyle samo co w 2016 r.).

Podejmując decyzję o wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, radni mogą różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania w przypadku:

1) gruntów - uwzględniając w szczególności ich lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu,

2) budynków lub ich części - uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.

Stawki można także różnicować, uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności, dla budynków lub ich części z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz dla tzw. gruntów pozostałych. Natomiast w przypadku podatku od środków transportowych można go różnicować, uwzględniając wpływ danego środka transportu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

WIOLETTA KĘPKA

dziennikarka specjalizująca się w tematyce samorządowej

PODSTAWY PRAWNE

● art. 5, art. 10, art. 20 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 716)

● obwieszczenie Ministra Finansów z 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779)

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK