Wideoszkolenie

Biuletyn Głównego Księgowego 1/2016 [dodatek: Przewodnik po zmianach przepisów], data dodania: 19.01.2016

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016

Ustawa

z 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1649)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzone:

- ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311),

- ustawą z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. poz. 1830),

- ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513),

- ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1311),

- ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).

Treść przepisu przed nowelizacją

Treść przepisu po nowelizacji

Art. 1a. [Słowniczek ustawy]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...) 5) nieruchomości - rozumie się przez to również:

a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

b) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

c) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, w tym także prawo do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka spółdzielni

Art. 1a. [Słowniczek ustawy]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...) 5) nieruchomości - rozumie się przez to również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Zmiana przepisu art. 1a pkt 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma na celu dostosowanie jego brzmienia do terminologii wprowadzonej ustawą z 2 lipca 2004 r.,o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804). Zgodnie z art. 10 tej ustawy istniejące 14 stycznia 2003 r. własnościowe spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego, w tym garażu, oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej stały się spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokalu. Art. 11 wskazanej ustawy stanowi, że ilekroć w przepisach jest mowa o własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego, w tym garażu, oraz prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej należy przez to rozumieć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Art. 5. [Uprawnieni]

§ 1. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w art. 2 jest:

Art. 5. [Uprawnieni]

§ 1. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w art. 2 jest:

Brak odpowiednika

(...) 5) w odniesieniu do grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, stanowiących dochód budżetu państwa, z wyłączeniem grzywien nakładanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego - właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Nowelizacja jest konsekwencją przekazania naczelnikom urzędów skarbowych zadań wojewodów związanych z wykonywaniem funkcji wierzyciela w odniesieniu do grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 6. [Uchylanie się zobowiązanego]

Brak odpowiednika

Art. 6. [Uchylanie się zobowiązanego]

(...) § 1b. Przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może podejmować działania informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku.

Brak odpowiednika

§ 1c. Wierzyciel może odstąpić od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jeżeli nie upłynęło 12 miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 59 § 2, wydanego w sprawie prowadzonej na wniosek tego wierzyciela, na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego inne należności pieniężne zobowiązanego, chyba że ujawniony zostanie majątek lub źródło dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych.

Brak odpowiednika

§ 1d. W przypadku, o którym mowa w § 1c, wierzyciel przed wszczęciem postępowania w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej wzywa zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku gdy w wyniku wezwania nie zostanie złożone oświadczenie lub w złożonym oświadczeniu nie zostanie wykazany majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych, z którego możliwe jest prowadzenie egzekucji administracyjnej, za dzień odstąpienia przyjmuje się dzień doręczenia tego wezwania. Przepis art. 61 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności, o których mowa w § 1, zapewniający terminowość i prawidłowość przesyłania do zobowiązanych upomnień, o których mowa w art. 15 § 1, a także terminowość i prawidłowość kierowania do organu egzekucyjnego wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy działań informacyjnych, o których mowa w § 1b, przypadki, w których mogą być te działania podejmowane, oraz sposób ich ewidencjonowania, mając na względzie zapewnienie efektywności tych działań;

2) elementy, jakie powinno zawierać wezwanie do złożenia oświadczenia oraz oświadczenie, o których mowa w § 1d, mając na względzie zapewnienie jednolitego i efektywnego działania wierzycieli;

3) tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności, o których mowa w § 1, mając na względzie zapewnienie terminowości i prawidłowości przesyłania zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1, a także kierowania do organu egzekucyjnego wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r., o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Celem nowelizacji jest poprawa jakości usług świadczonych przez administrację podatkową oraz usprawnienie kontaktów wierzycieli z zobowiązanymi poprzez możliwość podejmowania przez wierzycieli działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Ustawodawca wprowadził też wyjątek od zasady obowiązkowości prowadzenia egzekucji administracyjnej. Dotyczy on tych przypadków, gdy okoliczności wskazują, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Dodatkowo nie może upłynąć 12 miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z tych powodów. Wynika z tego domniemanie, że egzekucja nie przyniesie efektów ekonomicznych. Wyjątek nie obowiązuje, gdy ujawniony zostanie majątek lub źródło dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych. Niemożność egzekucji otwiera drogę do realizacji egzekucji wobec osób trzecich. Także przed wszczęciem postępowania w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jest możliwe przeprowadzenie przed egzekucją działań o charakterze informacyjnym. Po nowelizacji wzywa się zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Art. 8. [Wyłączenia spod egzekucji]

§ 1. Nie podlegają egzekucji administracyjnej:

(...) 8) wkłady oszczędnościowe złożone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 5 listopada 2009 r., o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1450);

Art. 8. [Wyłączenia spod egzekucji]

§ 1. Nie podlegają egzekucji administracyjnej:

(...) 8) oszczędności członka kasy złożone w kasie w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 5 listopada 2009 r., o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1450, z późn.zm);

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Zmiana związana jest z nowelizacją art. 28 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1450, z późn.zm). Przepis ten stanowi, że oszczędności członka kasy złożone w kasie, niezależnie od liczby dowodów na złożone oszczędności, zapisuje się na imiennym rachunku członka kasy i są one wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn.zm.), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Art. 17. [Postanowienia w sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego]

Brak odpowiednika

Art. 17. [Postanowienia w sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego]

(...) § 1b. Do zażaleń na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez organy sprawujące nadzór w rozumieniu przepisów art. 23 stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r.,o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Ustawodawca wyłączył Ministra Finansów od rozpatrywania indywidualnych spraw egzekucyjnych Ma to na celu usprawnienie działania administracji podatkowej poprzez eliminację dodatkowego szczebla rozpatrywania spraw w postępowaniu egzekucyjnym. Konsekwencją wyłączenia Ministra Finansów z rozpatrywania spraw indywidualnych jest dodanie w art. 17 § 1b odsyłającego do odpowiedniego stosowania art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli ponownego rozpatrzenia sprawy, w przypadku wniesienia zażalenia na postanowienie wydane w pierwszej instancji przez organy nadzoru, oraz uchylenie art. 23 § 5 ustawy dotyczącego właściwości instancyjnej Ministra Finansów.

Brak odpowiednika

Art. 17b. [Upoważnienie]

Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej tej jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela. Na wniosek kierownika upoważnienie może być udzielone również pracownikowi tej jednostki.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Ustawodawca dodał przepisy art. 17b i art. 19 § 2a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Według założeń przedstawionych w projekcie nowelizacji przepisy te są podstawą prawną do upoważnienia przez organ jednostki samorządu terytorialnego kierownika jednostki organizacyjnej tej jednostki samorządu terytorialnego do

wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela oraz upoważnienia przez organ egzekucyjny określony w art. 19 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - kierownika jednostki organizacyjnej gminy do działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny. Wprowadzenie możliwości upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań wierzyciela czy organu egzekucyjnego ułatwi i usprawni wykonywanie tych funkcji. Nowelizacja nie zmienia wierzyciela lub organu egzekucyjnego, którego ustalenie następuje odpowiednio na podstawie art. 5 § 1 i art. 19 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zadania egzekucyjne mają wykonywać ściśle wyspecjalizowane w tym zakresie jednostki podległe wierzycielowi lub organowi egzekucyjnemu.

Art. 19. [Organy egzekucyjne]

Brak odpowiednika

Art. 19. [Organy egzekucyjne]

(...) § 2a. Organ egzekucyjny, o którym mowa w § 2, może upoważnić kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej gminy do działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny. Na wniosek kierownika upoważnienie może być udzielone również pracownikowi tej jednostki.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Zob. komentarz do art. 17b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 19. [Organy egzekucyjne]

(...) § 4. Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków bankowych, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek oraz nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez ten oddział, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń.

Art. 19. [Organy egzekucyjne]

(...) § 4. Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków bankowych, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek oraz nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń.

Brak odpowiednika

§ 4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, siedziby i właściwość rzeczową oraz miejscową dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne, uwzględniając strukturę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dostępność systemu teleinformatycznego obsługującego egzekucję administracyjną.

Komentarz: Zmiana będzie obowiązywała od 8 września 2016 r. Zostanie wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przed nowelizacją art. 19 § 4 wskazywał, że świadczenia wypłacał oddział ZUS, gdy przyjmuje się, że źródłem świadczeń jest ZUS. Wskazano również, że dyrektor oddziału ZUS nie jest samodzielnym organem egzekucyjnym w tym znaczeniu, że wyznacza go Minister Finansów. Minister Finansów otrzymał delegację ustawową do kształtowania w drodze rozporządzenia struktury organizacyjnej ZUS w zakresie egzekucji.

Art. 23. [Nadzór nad egzekucją administracyjną]

(...) § 5. Dla postanowień wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora izby skarbowej organem odwoławczym jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Art. 23. [Nadzór nad egzekucją administracyjną]

uchylony

§ 6. Organy sprawujące nadzór mogą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wstrzymać, na czas określony, czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ.

§ 6. Organy sprawujące nadzór mogą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wstrzymać z urzędu, na czas określony, czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ.

(...) § 8. Na postanowienie w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego służy zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym.

(...) § 8. Na postanowienie o wstrzymaniu czynności egzekucyjnych lub wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego służy zażalenie wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Uchylenie art. 23 § 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest konsekwencją wyłączenia Ministra Finansów od rozpatrywania indywidualnych spraw egzekucyjnych (zobacz komentarz do art. 17 tej ustawy). Według założeń nowelizacji wyłączenie Ministra Finansów z orzekania w sprawach indywidualnych ma zapewnić możliwość efektywniejszego sprawowania nadzoru nad organami egzekucyjnymi, o którym mowa w art. 23 § 1-3a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, poprzez zapewnienie instancyjnej kontroli nad postanowieniami wydanymi przez organy egzekucyjne. Zmiana art. 23 § 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jednoznacznie wskazuje na działania z urzędu w takich zdarzeniach jak klęska żywiołowa lub pożar. Przed nowelizacją przepis wprowadzał w błąd zobowiązanych, którzy składali wnioski o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego bądź czynności egzekucyjnych, oczekując merytorycznego ich rozstrzygnięcia w tym zakresie. W konsekwencji nowelizacji na postanowienie o wstrzymaniu czynności egzekucyjnych lub wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego służy zażalenie tylko wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym.

Art. 27. [Tytuł wykonawczy]

§ 1. Tytuł wykonawczy zawiera:

(...) 2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także określenie zatrudniającego go pracodawcy i jego adresu, jeżeli wierzyciel posiada taką informację;

Art. 27. [Tytuł wykonawczy]

§ 1. Tytuł wykonawczy zawiera:

(...) 2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli zobowiązany taki numer posiada;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Ustawodawca nałożył na wierzyciela obowiązek podania w tytule wykonawczym numeru identyfikującego (NIP lub numeru PESEL) zobowiązanego w sposób niebudzący wątpliwości co do prawidłowości skierowania egzekucji administracyjnej do majątku tego zobowiązanego. Zmiana ta ma na celu wykluczyć pomyłki co do osoby zobowiązanego. Ustawodawca zrezygnował z obowiązku wskazywania przez wierzyciela w tytule wykonawczym pracodawcy zatrudniającego zobowiązanego.

Art. 29. [Zakres działań organu egzekucyjnego]

(...) § 2. Jeżeli obowiązek, którego dotyczy tytuł wykonawczy, nie podlega egzekucji administracyjnej lub tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów określonych w art. 27 § 1 i 2, organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji. Na postanowienie organu egzekucyjnego o nieprzystąpieniu do egzekucji wierzycielowi, niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, przysługuje zażalenie.

Art. 29. [Zakres działań organu egzekucyjnego]

(...) § 2. Organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji i zawiadamia wierzyciela o przyczynach nieprzystąpienia do egzekucji, jeżeli:

1) obowiązek, którego dotyczy tytuł wykonawczy, nie podlega egzekucji administracyjnej;

2) organ egzekucyjny uprawdopodobni, że nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;

3) tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów określonych w art. 27 § 1 i 2.

Brak odpowiednika

§ 2a. Na wniosek wierzyciela niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym, złożony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o przyczynach nieprzystąpienia do egzekucji, organ egzekucyjny wydaje postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji lub przystępuje do egzekucji. Na postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji wierzycielowi przysługuje zażalenie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Jest to ważna nowość, która może uprościć postępowanie egzekucyjne. Przed nowelizacją nawet drobne wady tytułu wykonawczego (np. błąd w nazwisku powielony z bazy PESEL) zmuszały do wydania postanowienia o nieprzystąpieniu do egzekucji. Po nowelizacji po wykryciu takiego błędu organ egzekucyjny nie przystąpi do egzekucji i zawiadomi wierzyciela o przyczynach tej sytuacji. Ważną zmianą jest też to, że organ egzekucyjny może przed rozpoczęciem egzekucji zbadać, jakie są jej szanse i także w nowym trybie skontaktować się w tej sprawie z wierzycielem. W odpowiedzi wierzyciel może przekazać swój wniosek. I dopiero po wymianie kompletu informacji w sprawie organ egzekucyjny zbada jej całość i wyda postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji lub przystępuje do egzekucji. Jeżeli zostanie wydane postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji, wierzycielowi przysługuje zażalenie.

Art. 34. [Zarzuty]

(...) § 5. Na postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów służy zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym zażalenie. Zażalenie na postanowienie w sprawie zarzutów podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi odwoławczemu.

Art. 34. [Zarzuty]

(...) § 5. Na postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów służy zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym zażalenie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Ustawodawca zrezygnował z wyznaczania sztywnego terminu na rozpatrzenie zażalenia na postanowienie w sprawie zarzutów.

Art. 36. [Informacje i wyjaśnienia]

Brak odpowiednika

Art. 36. [Informacje i wyjaśnienia]

(...) § 1c. Na żądanie organu egzekucyjnego lub centralnego biura łącznikowego banki są obowiązane do przekazywania informacji dotyczących zobowiązanego lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy o wzajemnej pomocy, w zakresie:

1) posiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców;

2) posiadanych rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;

3) zawartych umów kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty, a także umów depozytowych i umów udostępniania skrytek sejfowych;

4) nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;

 

5) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Brak odpowiednika

§ 1d. Przepis § 1c stosuje się odpowiednio do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych lub inne rachunki, na których zapisane są instrumenty finansowe, a także rachunki pieniężne.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Na żądanie organu egzekucyjnego lub centralnego biura łącznikowego banki są obowiązane do przekazywania informacji związanych z rachunkami bankowymi, rachunkami pieniężnymi, rachunkami papierów wartościowych, umowami kredytowymi, umowami pożyczki, umowami depozytowymi i umowami udostępniania skrytek sejfowych. Informacje mają posłużyć zwiększeniu skuteczności egzekucji. Informacje obejmują też obroty: nabytymi za pośrednictwem banków akcjami Skarbu Państwa, obligacjami Skarbu Państwa, wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Art. 54. [Skarga na czynności egzekucyjne]

(...) § 3. Skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość postępowania egzekucyjnego wnosi się za pośrednictwem organu egzekucyjnego.

Art. 54. [Skarga na czynności egzekucyjne]

uchylony

§ 4. Skargę na czynności egzekucyjne, o których mowa w § 3, wnosi się w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

§ 5. W sprawie skargi, o której mowa w § 1 i 2, postanowienie wydaje organ nadzoru. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie.

§ 4. Skargę na czynności egzekucyjne, o której mowa w § 1, wnosi się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

§ 5. W sprawie skarg, o których mowa w § 1 i 2, postanowienie wydaje organ egzekucyjny. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie.

Brak odpowiednika

§ 5a. W przypadku uwzględnienia skargi na czynności egzekucyjne organ egzekucyjny uchyla zakwestionowaną czynność egzekucyjną lub usuwa stwierdzone wady czynności.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Zmiany mają zmniejszyć przewlekłość postępowania. Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie skargi na czynności egzekucyjne lub przewlekłość postępowania w pierwszej instancji będzie organ egzekucyjny (takie same zmiany wprowadzono w art. 107 § 2b oraz w art. 110z § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Ważną nowością jest przyjęcie, że termin na wniesienie skargi liczy się od dnia zawiadomienia zobowiązanego o zakwestionowanej czynności egzekucyjnej. Przed nowelizacją wielokrotnie powstawały spory w sytuacji, gdy termin ten liczono od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej (o której skarżący nie wiedział). Przepisy przed nowelizacją nie regulowały konsekwencji uwzględnienia skargi. Po nowelizacji jest już jasne, że organ egzekucyjny uchyla zakwestionowaną czynność egzekucyjną lub usuwa stwierdzone wady czynności.

Art. 62. [Zbieg egzekucji]

W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy albo prawa majątkowego lub niemajątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, zobowiązanego lub z urzędu i przekazuje akta egzekucji administracyjnej sądowi rejonowemu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 62. [Zbieg egzekucji]

§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi łącznie sądowy organ egzekucyjny albo organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - organ, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

 

§ 2. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w ustawie o wzajemnej pomocy i egzekucji sądowej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego - egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi łącznie administracyjny organ egzekucyjny.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Ustawodawca wprowadził do Kodeksu postępowania cywilnego nową zasadę. W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego dalsze prowadzenie łącznie obu egzekucji do tej rzeczy lub prawa składnika majątkowego przejmuje ten organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - organ, który prowadzi egzekucję w celu zaspokojenia należności w wyższej kwocie. Kryterium "pierwszej czynności" oraz "wartości należności" wprowadzić powinno automatyzm w rozstrzyganiu wątpliwości, który organ ma kontynuować egzekucję. Wyjątek od tych zasad będzie zachodził w razie zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego albo zagranicznego tytułu wykonawczego określonych w przepisach ustawy z 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1289) i egzekucji sądowej do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego. W takim przypadku egzekucje do tej rzeczy lub prawa majątkowego będzie prowadził łącznie administracyjny organ egzekucyjny. W razie zbiegu egzekucji nie będzie dochodziło do wstrzymywania czynności egzekucyjnych. Do tych zmian (m.in. w art. 773-7751 k.p.c.) dostosowano przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Brak odpowiednika

Art. 62a. [Zbieg egzekucji]

Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej nie wstrzymuje czynności egzekucyjnych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Po nowelizacji zbieg egzekucji nie jest już przeszkodą w przeprowadzaniu czynności egzekucyjnych. Ustawodawca zrezygnował z procedury polegającej na tym, że organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, zobowiązanego lub z urzędu, i przekazywał akta egzekucji administracyjnej sądowi rejonowemu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Brak odpowiednika

Art. 62b. [Zbieg egzekucji]

§ 1. Jeżeli zgodnie z art. 62 prowadzenie łącznie egzekucji należy do sądowego organu egzekucyjnego, organ egzekucyjny:

1) sporządza i przekazuje sądowemu organowi egzekucyjnemu odpisy tytułu wykonawczego z oznaczeniem celu, któremu ma służyć, dokumentu zajęcia oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji;

2) zwraca wierzycielowi niewykorzystaną zaliczkę;

3) przekazuje sądowemu organowi egzekucyjnemu kwoty uzyskane wskutek zajęcia rzeczy albo prawa majątkowego, do których nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej, w przypadku gdy kwoty te nie zostały wypłacone wierzycielowi przed przekazaniem sądowemu organowi egzekucyjnemu odpisów, o których mowa w pkt 1;

4) zawiadamia zobowiązanego lub dłużnika zajętej wierzytelności o przekazaniu egzekucji sądowemu organowi egzekucyjnemu i umorzeniu opłaty za czynność egzekucyjną, dokonaną w egzekucji, w której wystąpił zbieg.

 

§ 2. Organ egzekucyjny opatruje odpis tytułu wykonawczego adnotacją o wysokości należnych kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym, w którym powstał zbieg, oraz zakresie, w jakim należność została zaspokojona.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przepis określa, jakie obowiązki ma do wykonania organ egzekucyjny, kiedy okazało się, że prowadzenie egzekucji należy do sądowego organu egzekucyjnego. Obowiązki te dotyczą m.in. sporządzenia odpisów tytułu wykonawczego, zwrotu wierzycielowi niewykorzystanej zaliczki, przekazania sądowemu organowi egzekucyjnemu kwoty uzyskanej wskutek zajęć, zawiadomienia zobowiązanego lub dłużnika zajętej wierzytelności o przekazaniu egzekucji sądowemu organowi egzekucyjnemu i umorzeniu opłaty za czynność egzekucyjną, dokonaną w egzekucji, w której wystąpił zbieg. Organ egzekucyjny opatruje odpis tytułu wykonawczego adnotacją o wysokości należnych kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym, w którym powstał zbieg, oraz zakresie, w jakim należność została zaspokojona. Ta zasada pomoże usuwać wątpliwości związane z rozliczeniem kosztów egzekucji i oceną jej skutków.

Brak odpowiednika

Art. 62c. [Obowiązek zawiadomienia]

Organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela, zobowiązanego i dłużnika zajętej wierzytelności o przekazaniu egzekucji sądowemu organowi egzekucyjnemu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przepis wprowadza obowiązek zawiadomienia wierzyciela, zobowiązanego i dłużnika zajętej wierzytelności o przekazaniu egzekucji.

Brak odpowiednika

Art. 62d. [Przejęcie prowadzenia łącznie egzekucji]

§ 1. Organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego, do których nastąpił zbieg, prowadzi je w trybie egzekucji administracyjnej.

 

§ 2. Organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego, zawiadamia zobowiązanego i dłużnika zajętej wierzytelności o wysokości opłaty obliczonej zgodnie z art. 64 § 1a.

 

§ 3. Na żądanie sądowego organu egzekucyjnego organ egzekucyjny, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji, informuje o jej przebiegu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przepis wskazuje, że po przejęciu prowadzenia egzekucji prowadzi się ją w trybie egzekucji administracyjnej. Ustawodawca nałożył obowiązki informacyjne co do opłat oraz informowania o przebiegu egzekucji. Informacje te otrzymują nie tylko zobowiązany i dłużnik. Po sformułowaniu odpowiedniego żądania będzie je otrzymywał sądowy organ egzekucyjny.

Brak odpowiednika

Art. 62e. [Kolejny zbieg egzekucji]

W przypadku kolejnego zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego egzekucję sądową przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu egzekucji. Przepisy art. 62a-62d i art. 62f stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przepis reguluje kolejny zbieg egzekucji, wprowadzając zasadę, że w takim przypadku egzekucję sądową przejmuje organ egzekucyjny, który prowadzi łącznie egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu egzekucji.

Brak odpowiednika

Art. 62f. [Postanowienie]

§ 1. Organ egzekucyjny prowadzący łącznie egzekucje kończy, w formie postanowienia, egzekucję sądową z rzeczy albo prawa majątkowego, przejętą od sądowego organu egzekucyjnego, jeżeli jej dalsze prowadzenie jest niemożliwe, niecelowe lub jeżeli jest oczywiste, że nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów tej egzekucji. W postanowieniu organ egzekucyjny uchyla również czynności egzekucyjne podjęte w ramach tej egzekucji. Postanowienie doręcza się wierzycielowi, zobowiązanemu, dłużnikowi zajętej wierzytelności oraz sądowemu organowi egzekucyjnemu, od którego przejęto egzekucję.

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, zażalenie przysługuje wierzycielowi niebędącemu organem egzekucyjnym oraz zobowiązanemu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przepis określa kwestie wydania postanowienia kończącego egzekucję sądową z rzeczy albo prawa majątkowego, przejętą od sądowego organu egzekucyjnego. Dotyczy to sytuacji bezcelowości prowadzenia egzekucji. Postanowienie ma potwierdzać, że dalsze prowadzenie egzekucji jest niemożliwe, niecelowe lub jest oczywiste, że nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów tej egzekucji. Przepis przewiduje możliwość wniesienia zażalenia, jeżeli m.in. postanowienie zostanie wydane, gdy nie zachodzi żadna z tych sytuacji.

Art. 63. [Spór o właściwość]

§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, prowadzonej przez organy egzekucyjne, o których mowa w art. 19, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje naczelnik urzędu skarbowego, który pierwszy zastosował środek egzekucyjny, a jeżeli naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał takiej czynności lub nie dokonał jej jako pierwszy - łączne prowadzenie egzekucji przejmuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby lub miejsca zamieszkania zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Jeżeli środek egzekucyjny zastosował naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca położenia majątku zobowiązanego, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje ten organ.

§ 3. W przypadku wystąpienia dalszych zbiegów egzekucji łączne prowadzenie egzekucji przejmuje naczelnik urzędu skarbowego, który przejął prowadzenie egzekucji zgodnie z § 1 lub 2.

Art. 63. [Spór o właściwość]

§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, prowadzonych przez organy egzekucyjne, przepisy art. 62-62c, art. 62d § 1 i 3, art. 62e oraz art. 62f stosuje się odpowiednio.

§ 2. Spór o właściwość między organami egzekucyjnymi rozstrzyga, na wniosek organu egzekucyjnego pozostającego w sporze, dyrektor izby skarbowej właściwy ze względu na siedzibę organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - dyrektor izby skarbowej właściwy ze względu na siedzibę organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Po nowelizacji spór o właściwość będzie rozstrzygał dyrektor izby skarbowej. Zgodnie z nowymi zasadami wybór właściwego dla rozstrzygnięcia sporu dyrektora izby skarbowej będzie się odbywał przy zastosowaniu kryterium "pierwszego zajęcia" lub "zajęcia należności w wyższej kwocie".

Brak odpowiednika

Art. 63a. [Doręczenia]

§ 1. Doręczenia pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym dokonuje się z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji, mając na względzie bezpieczeństwo posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej oraz sprawność i skuteczność egzekucji.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Wprowadzony przepis wskazuje na przechodzenie instytucji państwowych na system elektronicznego obiegu dokumentów. Art. 63a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie przewiduje innego trybu wymiany informacji (np. na wypadek awarii przepis nie może być podstawą przekazywania dokumentów w formie papierowej). Jest więc możliwa nowelizacja tego przepisu w przyszłości na okoliczność wskazania sytuacji, kiedy nie jest możliwe zastosowanie środków komunikacji elektronicznej.

Art. 64. [Koszty egzekucji]

Brak odpowiednika

Art. 64. [Koszty egzekucji]

(...) § 1a. W przypadku przejęcia prowadzenia egzekucji sądowej, w wyniku zbiegu egzekucji do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, organ egzekucyjny pobiera opłatę za prowadzenie egzekucji w wysokości, o której mowa w § 1 pkt 2-6. W podstawie obliczenia opłaty uwzględnia się należności pieniężne wskazane przez sądowy organ egzekucyjny w odpisie tytułu wykonawczego, w tym odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie.

(...) § 5. Jeżeli w celu wyegzekwowania tej samej należności pieniężnej dokonano czynności egzekucyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2-6, opłatę egzekucyjną pobiera się tylko za jedno zajęcie, za które należy się najwyższa opłata, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr.

(...) § 5. Jeżeli w celu wyegzekwowania tej samej należności pieniężnej dokonano czynności egzekucyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2-6, za dokonanie kolejnej czynności egzekucyjnej pobiera się opłatę egzekucyjną pomniejszoną o opłatę za wcześniej dokonaną czynność egzekucyjną, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr.

§ 6. Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych. Opłata wynosi 1% kwoty egzekwowanych należności objętych każdym tytułem wykonawczym, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr.

§ 6. Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych. Opłata wynosi 1% kwoty egzekwowanych należności pieniężnych objętych każdym tytułem wykonawczym, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr. W podstawie obliczenia opłaty uwzględnia się również odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie przypadające w dniu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

§ 7. Jeżeli wysokość opłaty egzekucyjnej jest określona stosunkowo do egzekwowanej lub pobranej należności pieniężnej, w podstawie obliczenia opłaty uwzględnia się również odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, przypadające w dniu powstania obowiązku uiszczenia opłaty.

§ 7. Jeżeli wysokość opłaty egzekucyjnej jest określona stosunkowo do egzekwowanej lub pobranej należności pieniężnej, w podstawie obliczenia opłaty uwzględnia się również odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie przypadające w dniu podjęcia czynności egzekucyjnej lub sporządzenia dokumentu stanowiącego podstawę dokonania czynności egzekucyjnej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Ustawodawca uregulował koszty egzekucji w przypadku przejęcia prowadzenia egzekucji sądowej, w wyniku zbiegu egzekucji do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego. Wskazany art. 64 § 1 pkt 2-6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczy opłat za zajęcie:

● świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

● wynagrodzenia za pracę,

● innych niż wymienione wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych,

● ruchomości;

● nieruchomości.

W podstawie obliczenia opłaty uwzględnia się należności pieniężne wskazane przez sądowy organ egzekucyjny w odpisie tytułu wykonawczego, w tym odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie. Przed nowelizacją, w sytuacji gdy w celu wyegzekwowania tej samej należności pieniężnej dokonano czynności egzekucyjnych, opłatę egzekucyjną pobierało się tylko za jedno zajęcie, za które należała się najwyższa opłata (nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr). Po nowelizacji za dokonanie kolejnej czynności egzekucyjnej pobiera się opłatę egzekucyjną pomniejszoną o opłatę za wcześniej dokonaną czynność egzekucyjną (nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr). W podstawie opłaty manipulacyjnej z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych uwzględnia się również odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie przypadające w dniu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Przy egzekucji opłat stosunkowych sprecyzowano, że dzień powstania obowiązku uiszczenia opłaty to dzień podjęcia czynności egzekucyjnej lub sporządzenia dokumentu stanowiącego podstawę dokonania czynności egzekucyjnej.

Art. 64b. [Wydatki egzekucyjne]

Brak odpowiednika

Art. 64b. [Wydatki egzekucyjne]

(...) § 2. Przez wydatki egzekucyjne rozumie się również koszty przekazania wyegzekwowanych kwot w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Ustawodawca rozszerzył katalog wydatków egzekucyjnych obciążających zobowiązanego o koszty przekazania wierzycielom państw obcych wyegzekwowanych środków pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego. Autorzy nowelizacji uzasadnili to wytycznymi Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi koszty prowizji bankowych związanych z przekazaniem do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego wyegzekwowanych kwot należy zaliczyć do kosztów wynikających ze wzajemnej pomocy, mogących obciążyć zobowiązanego. Koszty związane z przekazywaniem wyegzekwowanych kwot powinna ponosić administracja polska. Uzasadnia to przeniesienie obowiązku ponoszenia tych kosztów na zobowiązanego, którego działania doprowadziły do powstania zaległości.

Art. 64c. [Koszty egzekucji]

(...) § 4. Wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne, jeżeli nie mogą być one ściągnięte od zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 4b oraz art. 64e § 4a.

Art. 64c. [Koszty egzekucji]

(...) § 4. Wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne, jeżeli nie mogą być one ściągnięte od zobowiązanego.

(...) § 9. Środki pieniężne pochodzące z wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych, w tym powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, przypadają na rzecz tego organu, który je uzyskał, z zastrzeżeniem § 10 i 11.

(...) § 9. Środki pieniężne pochodzące z wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych, w tym powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, przypadają na rzecz tego organu, który je uzyskał.

Brak odpowiednika

(...) § 11a. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego koszty egzekucyjne przypadają na rzecz tych organów egzekucyjnych, które dokonały poszczególnych czynności powodujących powstanie tych kosztów.

Komentarz: Zmiany obowiązują od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Ustawodawca wprowadził jednoznaczną zasadę, że wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne, jeżeli nie mogą być one ściągnięte od zobowiązanego (nie stosuje się już zastrzeżeń z art. 64c § 4b oraz art. 64e § 4a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Ustawodawca wyłączył też stosowanie zastrzeżeń zawartych w art. 64c § 10 i 11. Mówią one o tym, że jeżeli koszty egzekucyjne zostały pokryte przez wierzyciela, środki pieniężne uzyskane z tego tytułu przypadają na rzecz organu, który dokonał czynności egzekucyjnych powodujących powstanie tych kosztów. Nie stosuje się także zasady, że jeżeli czynności egzekucyjne powodujące powstanie kosztów, o których mowa w art. 64 § 1 pkt 2-6 i § 6, zostały dokonane przez więcej niż jeden organ egzekucyjny lub rekwizycyjny, uzyskane z tego tytułu środki pieniężne rozdziela się między te organy w proporcji odpowiadającej stosunkowi wyegzekwowanych przez nie kwot do kwot wyegzekwowanych w całym postępowaniu egzekucyjnym. Ustawodawca wprowadził nową zasadę, że w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych koszty egzekucyjne przypadają na rzecz tych organów egzekucyjnych, które dokonały poszczególnych czynności powodujących powstanie tych kosztów. Zasada ta powinna uprościć rozliczanie kosztów egzekucji.

Art. 64c. [Koszty egzekucji]

Brak odpowiednika

Art. 64c. [Koszty egzekucji]

(...) § 4d. Nie obciąża się kosztami egzekucyjnymi oraz kwotą, o której mowa w § 2, wierzyciela będącego naczelnikiem urzędu skarbowego albo dyrektorem izby celnej, jeżeli organem egzekucyjnym prowadzącym postępowanie był naczelnik urzędu skarbowego albo dyrektor izby celnej. Wydatki egzekucyjne poniesione przez organ egzekucyjny są pokrywane z budżetu państwa.

Brak odpowiednika

(...) § 6a. Organ egzekucyjny zawiadamia:

1) zobowiązanego o wysokości kosztów egzekucyjnych na wniosek złożony w terminie 6 miesięcy od dnia:

a) wyegzekwowania wykonania obowiązku, a w przypadku wyegzekwowania obowiązku w egzekucji z nieruchomości - od dnia, w którym postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości stało się ostateczne,

b) w którym postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego stało się ostateczne;

2) wierzyciela o wysokości kosztów egzekucyjnych w terminie miesiąca od dnia doręczenia wierzycielowi ostatecznego postanowienia umarzającego postępowanie egzekucyjne, jeżeli koszty egzekucyjne obciążają wierzyciela.

(...) § 7. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych na żądanie zobowiązanego albo z urzędu, jeżeli koszty te obciążają wierzyciela. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

(...) § 7. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych na wniosek wierzyciela lub zobowiązanego, złożony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych, o którym mowa w § 6a. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

(...) § 8. Żądanie, o którym mowa w § 7, nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli zostało wniesione po upływie 14 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, a w przypadku zakończenia postępowania egzekucyjnego wskutek wyegzekwowania wykonania obowiązku - od dnia powiadomienia zobowiązanego o wysokości pobranych kosztów egzekucyjnych.

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Ustawodawca, nowelizując art. 64c § 4d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zrezygnował z wzajemnego obciążania się kosztami postępowania egzekucyjnego przez naczelników urzędów skarbowych. Wynika to według założeń projektu nowelizacji z tego, że urzędy skarbowe utracą status odrębnych jednostek budżetowych i będą należały do jednostki budżetowej, jaką będzie izba skarbowa - obciążanie się niesamodzielnych jednostek należących do tej samej jednostki budżetowej nie ma więc uzasadnienia. Zasada nieobciążania kosztami egzekucyjnymi objęła też dyrektorów izb celnych, gdyż organy te są nadzorowane przez Ministra Finansów. Analogiczne zmiany wprowadzono także w art. 66 § 4 pkt 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W zakresie nowelizacji art. 64c § 6a-8 ww. ustawy wprowadzono zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych. Dopiero po zapoznaniu się z tymi informacjami wierzyciel lub zobowiązany mogą złożyć wniosek i na tej podstawie zostanie wydane postanowienie w sprawie kosztów. Nowelizacja upraszcza postępowanie egzekucyjne, gdyż wierzyciel i zobowiązany mogą zrezygnować z żądania wydania postanowienia.

Art. 64c. [Opłaty stanowiące koszty egzekucyjne]

Brak odpowiednika

Art. 64c. [Opłaty stanowiące koszty egzekucyjne]

(...) § 4e. Koszty egzekucyjne zabezpieczone zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową mogą być pokryte również przez aktualnego właściciela przedmiotu zastawu skarbowego lub hipoteki przymusowej niebędącego zobowiązanym.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Nowelizacja jest istotna dla podmiotów, które nabywają obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową aktywa po okazyjnych cenach, a następnie spłacają zobowiązania je obciążające. Nowelizacja wprowadziła możliwość zapłaty kosztów egzekucyjnych przez dłużnika rzeczowego. Koszty egzekucyjne zabezpieczone zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową będą mogły być pokryte również przez aktualnego właściciela przedmiotu zastawu skarbowego lub hipoteki przymusowej niebędącego zobowiązanym. Bez wprowadzonego przepisu jedyną możliwością odzyskania długu byłoby skierowanie egzekucji do obciążonego przedmiotu, pomimo dobrowolnej zapłaty podatku. Jest to zmiana o charakterze dostosowawczym do zmiany w art. 62b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że zapłata podatku może nastąpić także przez aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.

Art. 64e. [Umorzenie opłat egzekucyjnych]

Brak odpowiednika

Art. 64e. [Umorzenie opłat egzekucyjnych]

(...) § 4c. Organ egzekucyjny z urzędu umarza niewyegzekwowane koszty z tytułu opłaty, o której mowa w art. 64 § 1 pkt 2-6, naliczonej w egzekucji, w której doszło do zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej, w przypadku przejęcia prowadzenia łącznie egzekucji przez sądowy organ egzekucyjny. Nie wydaje się postanowienia w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych.

Brak odpowiednika

§ 4d. Organ egzekucyjny z urzędu umarza niewyegzekwowane koszty z tytułu opłaty, o której mowa w art. 64 § 1a, jeżeli opłata nie może być ściągnięta od zobowiązanego. Nie wydaje się postanowienia w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r., Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przepis dotyczy opłat za zajęcie:

● świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

● wynagrodzenia za pracę,

● innych niż wymienione wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych,

● ruchomości,

● nieruchomości.

Organ egzekucyjny z urzędu umarza niewyegzekwowane koszty z tytułu ww. opłat lub gdy opłata nie może być ściągnięta od zobowiązanego. Nie wydaje się postanowienia w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych, co uprości postępowanie.

Art. 66. [Opłata komornicza]

(...) § 4. Nie pobiera się opłaty komorniczej od:

(...) 3) należności dochodzonych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez urząd skarbowy lub naczelnika urzędu skarbowego;

Art. 66. [Opłata komornicza]

(...) § 4. Nie pobiera się opłaty komorniczej od:

(...) 3) należności dochodzonych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora izby celnej;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Zob. komentarz do art. 64c § 4d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 67. [Egzekucja należności pieniężnych]

Brak odpowiednika

Art. 67. [Egzekucja należności pieniężnych]

(...) § 1a. Zawiadomienia o zajęciu i inne pisma w ramach stosowanego środka egzekucyjnego mogą być doręczane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku nie stosuje się wzoru, o którym mowa w § 1.

Brak odpowiednika

(...) § 2a. Jeżeli zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego doręcza się dłużnikowi zajętej wierzytelności przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej:

1) w zawiadomieniu o zajęciu nie umieszcza się podpisu z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego oraz odcisku pieczęci organu egzekucyjnego;

2) zawiadomienie o zajęciu zawiera numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) zobowiązanego, o ile są znane organowi egzekucyjnemu;

3) zawiadomienie o zajęciu opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Brak odpowiednika

§ 2b. W przypadkach, o których mowa w § 1a, organ egzekucyjny sporządza wydruk zawiadomienia o zajęciu. Doręczenie zobowiązanemu wydruku zawiadomienia o zajęciu uznaje się za doręczenie odpisu tego zawiadomienia.

Brak odpowiednika

§ 2c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, mając na względzie bezpieczeństwo posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej oraz sprawność i skuteczność egzekucji.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przepis określa reguły zawiadamiania o zajęciu i przekazywania innych pism w ramach stosowanego środka egzekucyjnego. Mogą być one przekazywane przy pomocy nowoczesnych środków komunikacji. Ustawodawca wprowadził wydruk zawiadomienia o zajęciu. Doręczenie zobowiązanemu wydruku zawiadomienia o zajęciu uznaje się za doręczenie odpisu tego zawiadomienia.

Brak odpowiednika

Art. 69a. [Zbieg egzekucji]

§ 1. W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo egzekucji administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, gdy zajęte kwoty nie wy

starczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, dłużnik zajętej wierzytelności:

1) przekazuje należność na rzecz tego organu, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności pieniężnych w wyższej kwocie;

2) pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane.

§ 2. W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo egzekucji administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych, zobowiązany w przypadku zbiegu egzekucji do ruchomości albo prawa majątkowego, którego warunkiem wykonywania jest posiadanie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przepis reguluje sytuację, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych. W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo egzekucji administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa, to dłużnik zajętej wierzytelności ma zadecydować, któremu organowi przekazać należność. Co więcej, dłużnik jest zagrożony odpowiedzialnością za szkodę, gdy nie zawiadomi niezwłocznie o zbiegu egzekucji właściwych organów egzekucyjnych. Ma obowiązek przekazać informacje, które pozwolą ustalić, który organ jest właściwy, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane. Dzięki temu organy egzekucyjne będą mogły zastosować kryterium "pierwszej czynności egzekucyjnej" oraz "wyższej kwoty należności". Podobne obowiązki ciążą na zobowiązanym.

Art. 70a. [Postanowienie w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych]

§ 1. Jeżeli rzecz lub prawo majątkowe, do których skierowano egzekucję, zostały obciążone hipoteką lub zastawem, organ egzekucyjny ustala kolejność zaspokojenia dochodzonej należności pieniężnej. W przypadku stwierdzenia, że przed dochodzoną należnością pieniężną podlegają zaspokojeniu inne wierzytelności zabezpieczone hipoteką lub zastawem, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych podjętych w stosunku do zajętych rzeczy lub praw majątkowych.

§ 2. Jeżeli hipoteki lub zastawy ustanowione dla zabezpieczenia wierzytelności podlegających zaspokojeniu przed dochodzoną należnością pieniężną wygasną bez przeniesienia własności zajętych rzeczy lub praw majątkowych, organ egzekucyjny podejmuje wstrzymane czynności egzekucyjne.

Art. 70a. [Postanowienie w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych]

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Po nowelizacji nie jest już wydawane postanowienie w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych podjętych w stosunku do zajętych rzeczy lub praw majątkowych w sytuacji konieczności ustalenia kolejności zaspokojenia dochodzonej należności pieniężnej. Postanowienie wydawano w przypadku, gdy rzecz lub prawo majątkowe, do których skierowano egzekucję, zostały obciążone hipoteką lub zastawem. Przed nowelizacją, dopiero gdy hipoteki lub zastawy ustanowione dla zabezpieczenia wierzytelności podlegających zaspokojeniu przed dochodzoną należnością pieniężną wygasły bez przeniesienia własności zajętych rzeczy lub praw majątkowych, organ egzekucyjny podejmował wstrzymane czynności egzekucyjne.

Art. 70b. [Powiadomienia]

§ 1. Jeżeli dłużnikowi zajętej wierzytelności jest wiadome, że zajęta wierzytelność lub inne prawo majątkowe obciążone zostały zastawem rejestrowym, wstrzymuje realizację zajęcia, z zastrzeżeniem § 2, i powiadamia o tym niezwłocznie organ egzekucyjny.

§ 2. Jeżeli należności pieniężnej dochodzonej przez organ egzekucyjny przysługuje wcześniejsza kolejność zaspokojenia niż wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym, organ egzekucyjny powiadamia o tym dłużnika zajętej wierzytelności, który niezwłocznie podejmuje wstrzymaną realizację zajęcia.

Art. 70b. [Powiadomienia]

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Po nowelizacji dłużnik nie wstrzymuje realizacji zajęcia z uwagi na to, że zajęta wierzytelność lub inne prawo majątkowe obciążone zostały zastawem rejestrowym.

Art. 73. [Wynagrodzenia]

Jeżeli wynagrodzenie za pracę zostało uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, pracodawca niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne.

Art. 73. [Wynagrodzenia]

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przepis został uchylony z uwagi na kompleksowe uregulowanie problemu zbiegu egzekucji w innych przepisach.

Art. 79. [Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej]

(...) § 5. Przy egzekucji ze świadczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 73 i 75.

Art. 79. [Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej]

(...) § 5. Przy egzekucji ze świadczeń stosuje się odpowiednio przepis art. 75.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Zmiana wynika z uchylenia art. 73 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 80. [Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych]

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku, a jeżeli bank posiada oddziały - do właściwego oddziału, zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty.

Art. 80. [Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych]

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przed nowelizacją organ egzekucyjny ustalał właściwy dla dłużnika oddział banku. Po nowelizacji organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie zawiadomienia do banku bez konieczności precyzowania, o jaki oddział chodzi. Tak jak przed nowelizacją dokonuje się zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi.

Art. 82. [Zbieg kilku egzekucji]

W przypadku zbiegu kilku egzekucji administracyjnych lub zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego, jeżeli kwoty znajdujące się na rachunku bankowym nie wystarczają na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, bank obowiązany jest wstrzymać wypłaty z tego rachunku do wysokości należności pieniężnych, na rzecz których zajęcie nastąpiło, oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe organy egzekucyjne. Przepisy art. 81 § 4-5 stosuje się odpowiednio.

Art. 82. [Zbieg kilku egzekucji]

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przepis został uchylony z uwagi na kompleksowe uregulowanie problemu zbiegu egzekucji w innych przepisach.

Brak odpowiednika

Art. 86b. [Zawiadomienia i wezwania]

Zawiadomienia i wezwania, o których mowa w przepisach niniejszego rozdziału, przesyła się do banku i organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Jeżeli wykorzystanie tego systemu jest niemożliwe z przyczyn technicznych, w czasie niezbędnym do przywrócenia jego funkcjonowania zawiadomienia i wezwania doręcza się na piśmie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przepis jest podstawą prawną dla przesyłania zawiadomień i wezwań, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Ustawodawca przewidział awarię tego systemu. Przepis nakazuje, w czasie niezbędnym do przywrócenia jego funkcjonowania dokonywanie zawiadomień i wezwań na piśmie (zob. art. 63a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Art. 87. [Egzekucja z rachunków bankowych]

Przepisy dotyczące egzekucji z rachunków bankowych i wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem stosuje się odpowiednio w egzekucji z wkładów oszczędnościowych gromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Art. 87. [Egzekucja z rachunków bankowych]

Przepisy dotyczące egzekucji z rachunków bankowych i wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem stosuje się odpowiednio w egzekucji z rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, z wyłączeniem przepisu art. 86b.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Ustawodawca nie zdecydował się na stworzenie systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunków prowadzonych przez SKOK.

Brak odpowiednika

Art. 89a. [Nadpłata]

§ 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

§ 2. Dłużnik zajętej wierzytelności składa oświadczenie, o którym mowa w art. 89 § 3 pkt 1, jednocześnie z przekazaniem organowi egzekucyjnemu kwoty na pokrycie dochodzonych należności albo informuje o braku swojej właściwości, jeżeli nie jest dłużnikiem wierzytelności.

§ 3. Zawiadomienie o zajęciu i inne pisma w ramach egzekucji z nadpłaty lub zwrotu podatku sporządza się i doręcza z użyciem środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 67 § 2c.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Ustawodawca wprowadził możliwość zajęcia sum z nadpłaty lub zwrotu podatku, których zwrotu z urzędu skarbowego podatnik się spodziewa w przyszłości. Dotyczy to sum, które podatnik otrzyma w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

Art. 90. [Wniosek o wpis]

§ 1. Jeżeli organowi egzekucyjnemu jest wiadomo, że zajęta wierzytelność jest zabezpieczona przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów, przesyła on do sądu wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o zajęciu wierzytelności lub o złożenie tego wniosku do zbioru dokumentów. Do wniosku organu egzekucyjnego dołącza się odpis tytułu wykonawczego.

Art. 90. [Wniosek o wpis]

§ 1. Jeżeli organowi egzekucyjnemu jest wiadomo, że zajęta wierzytelność jest zabezpieczona przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów, składa on do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o zajęciu wierzytelności lub o złożenie tego wniosku do zbioru dokumentów. Do wniosku organu egzekucyjnego dołącza się odpis tytułu wykonawczego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Jest to zmiana dostosowawcza do art. 6264 § 1 k.p.c. Od 1 kwietnia 2016 r. przepis ten stanowi, że notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako administracyjny organ egzekucyjny składają wniosek o wpis wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Art. 94c. [Uprzednie zajęcie]

Jeżeli zajęte prawa z instrumentów finansowych zobowiązanego i wierzytelności z rachunku pieniężnego zostały uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, prowadzący rachunki niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne.

Art. 94c. [Uprzednie zajęcie]

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przepis został uchylony z uwagi na kompleksowe uregulowanie problemu zbiegu egzekucji w innych przepisach.

Art. 96e. [Weksel]

Jeżeli weksel został już uprzednio zajęty przez inny organ egzekucyjny, zobowiązany niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne.

Art. 96e. [Weksel]

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przepis został uchylony z uwagi na kompleksowe uregulowanie problemu zbiegu egzekucji w innych przepisach.

Art. 96h. [Oszacowanie]

(...) § 5. Jeżeli zajęte prawa zostały już uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, zobowiązany niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne.

Art. 96h. [Oszacowanie]

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Przepis został uchylony z uwagi na kompleksowe uregulowanie problemu zbiegu egzekucji w innych przepisach.

Art. 107. [Postanowienie w sprawie licytacji]

(...) § 2b. W sprawie skargi na naruszenie przepisów o przeprowadzaniu licytacji postanowienie wydaje organ nadzoru. Na postanowienie organu nadzoru oddalające skargę służy zażalenie.

Art. 107. [Postanowienie w sprawie licytacji]

(...) § 2b. W sprawie skargi na naruszenie przepisów o przeprowadzaniu licytacji postanowienie wydaje organ egzekucyjny. Na postanowienie organu egzekucyjnego oddalające skargę służy zażalenie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Zmiana ma na celu przyspieszenie postępowania (zobacz komentarz do art. 54 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Brak odpowiednika

Art. 107e. [Licytacja elektroniczna]

§ 1. Licytacja publiczna może odbywać się w formie elektronicznej (licytacja elektroniczna).

§ 2. Licytacja elektroniczna odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez:

1) jednostkę podległą lub nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) podmiot wybrany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 3. W przypadku licytacji elektronicznej organy egzekucyjne są uprawnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązanego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2.

§ 4. W przypadku licytacji elektronicznej wadium składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Koszt złożenia wadium za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ponosi uczestnik licytacji elektronicznej.

 

§ 5. Cenę nabycia ruchomości uiszcza się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Koszt uiszczenia ceny za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ponosi nabywca.

§ 6. Ruchomość nabyta w drodze licytacji elektronicznej może być doręczona nabywcy, na jego wniosek, za pośrednictwem wskazanego przez niego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo innego podmiotu świadczącego usługi w zakresie doręczania ruchomości, jeżeli przed jej wydaniem nabywca uiści koszty doręczenia, w tym koszty przygotowania ruchomości do transportu oraz jej załadunku.

§ 7. W przypadku, o którym mowa w § 6, momentem odbioru ruchomości jest jej wydanie operatorowi pocztowemu albo innemu podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie doręczania ruchomości.

§ 8. Do licytacji elektronicznej stosuje się odpowiednio przepisy art. 105a § 1, 2 i 4, art. 105b, art. 105c § 2, art. 105d § 3, art. 106 § 1 oraz art. 107 § 1, 2, 3 i 4.

§ 9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki udziału w licytacji elektronicznej,

2) dodatkowe elementy, jakie powinno zawierać obwieszczenie o licytacji elektronicznej oraz warunki publikacji tego obwieszczenia,

3) termin licytacji elektronicznej,

4) tryb i sposób prowadzenia licytacji elektronicznej,

5) termin zapłaty ceny,

6) warunki dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2, w tym otrzymania dostępu oraz jego wygaśnięcia

- mając na względzie zapewnienie sprawnej obsługi systemu teleinformatycznego, ochrony praw uczestników licytacji elektronicznej, sprawności i skuteczności egzekucji z ruchomości, bezpieczeństwa posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej oraz dostępności systemu teleinformatycznego.

§ 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jednostkę podległą lub nadzorowaną wyznaczoną do prowadzenia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 pkt 1, lub podmiot wybrany w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, o którym mowa w § 2 pkt 2.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Nowy przepis jest podstawą prawną do przeprowadzania licytacji publicznych za pośrednictwem Internetu. Nowelizacja rozwiązuje problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych, składaniem wadium, uiszczaniem ceny nabycia ruchomości, doręczeniem ruchomości za pośrednictwem operatora pocztowego, wyznaczaniem momentu odbioru ruchomości. Szczegółowe warunki udziału w licytacji określi rozporządzenie Ministra Finansów.

Art. 110c. [Zajęcie nieruchomości]

(...) § 3. Równocześnie z wysłaniem zobowiązanemu wezwania, o którym mowa w § 2, organ egzekucyjny przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub składa

wniosek do zbioru dokumentów, a także przesyła wierzycielowi zawiadomienie o zajęciu nieruchomości.

Art. 110c. [Zajęcie nieruchomości]

(...) § 3. Równocześnie z wysłaniem zobowiązanemu wezwania, o którym mowa w § 2, organ egzekucyjny składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie tego wniosku do zbioru dokumentów.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Jest to zmiana dostosowawcza do art. 6264 § 1 k.p.c. Od 1 kwietnia 2016 r. przepis ten stanowi, że notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako administracyjny organ egzekucyjny składają wniosek o wpis wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Art. 110z. [Postanowienie]

(...) § 2. W sprawie skargi, o której mowa w § 1, postanowienie wydaje organ nadzoru.

§ 3. Na postanowienie organu nadzoru o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie.

Art. 110z. [Postanowienie]

(...) § 2. W sprawie skargi, o której mowa w § 1, postanowienie wydaje organ egzekucyjny.

§ 3. Na postanowienie organu egzekucyjnego oddalające skargę przysługuje zażalenie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Zmiana ma na celu poprawę redakcyjną przepisu oraz przyspieszenie postępowania (zobacz komentarz do art. 54 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Art. 111h. [Przejęcie prawa]

(...) § 3. Jeżeli nikt nie przystąpił do licytacji, a przedmiotem egzekucji jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzyciel hipoteczny, inny niż urząd skarbowy, może przejąć to prawo za cenę nie niższą od trzech czwartych oszacowanej wartości nieruchomości; wniosek o przejęcie należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia licytacji.

Art. 111h. [Przejęcie prawa]

(...) § 3. Jeżeli nikt nie przystąpił do licytacji, a przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzyciel hipoteczny, inny niż naczelnik urzędu skarbowego, może przejąć to prawo za cenę nie niższą od trzech czwartych oszacowanej wartości nieruchomości. Wniosek o przejęcie należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia licytacji.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Zobacz komentarz do art. 1a pkt 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 111i. [Przejęcie nieruchomości]

(...) § 2. Jeżeli nikt nie przystąpił do drugiej licytacji, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić za cenę nie niższą od 70% wartości nieruchomości, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu lub hipotecznemu, z wyjątkiem urzędu skarbowego, oraz współwłaścicielowi.

Art. 111i. [Przejęcie nieruchomości]

(...) § 2. Jeżeli nikt nie przystąpił do drugiej licytacji, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić za cenę nie niższą od 70% wartości nieruchomości, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu lub hipotecznemu, z wyjątkiem naczelnika urzędu skarbowego, oraz współwłaścicielowi.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Zmiana porządkowa.

Art. 115. [Wierzytelność spółdzielni mieszkaniowej]

(...) § 4. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność spółdzielni mieszkaniowej z tytułu niewniesionego wkładu budowlanego związana z tym prawem zaspokaja się przed należnością zabezpieczoną hipotecznie na tym prawie.

Art. 115. [Wierzytelność spółdzielni mieszkaniowej]

(...) § 4. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzytelność spółdzielni mieszkaniowej z tytułu niewniesionego wkładu budowlanego związana z tym prawem zaspokaja się przed należnością zabezpieczoną hipotecznie na tym prawie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Zobacz komentarz do art. 1a pkt 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 115. [Podział kwoty uzyskanej z egzekucji]

Brak odpowiednika

Art. 115. [Podział kwoty uzyskanej z egzekucji]

(...) § 5a. Jeżeli z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokojeniu podlegają zarówno wierzytelności zabezpieczone hipoteką, jak i prawa lub roszczenia ciążące na nieruchomości, o pierwszeństwie między hipoteką a tymi prawami lub roszczeniami rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki wpisu hipoteki, prawa lub roszczenia do księgi wieczystej.

Brak odpowiednika

§ 5b. Roszczenia nabywcy wynikające z odstąpienia od umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377 oraz z 2015 r., poz. 978), lub z przekształcenia roszczenia z umowy deweloperskiej w toku postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, podlegają zaspokojeniu z kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, na takich samych zasadach, jak roszczenie z umowy deweloperskiej, z pierwszeństwem wynikającym z ujawnienia w księdze wieczystej przysługującego nabywcy roszczenia z umowy deweloperskiej także w przypadku, gdy wpis o ujawnieniu tego roszczenia został wykreślony.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1830). Jest efektem podziału materii regulowanej przez ustawę z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) na dwie ustawy:

● Prawo upadłościowe oraz

● Prawo restrukturyzacyjne.

Rozdział upadłości od restrukturyzacji ustawodawca połączył z szeregiem zmian w innych przepisach i ustawach. Nowe art. 115 § 5a i 5b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji są efektem zmian w art. 1025 § 5 i art. 1026 § 11 k.p.c. Przepisy w obu tych ustawach zostały znowelizowane i wprowadziły identyczne normy prawne co w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 115a. [Podział kwoty]

Jeżeli następuje podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży rzeczy lub z realizacji prawa zbywalnego, do których wystąpił zbieg egzekucji, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji, na które wierzycielom przysługuje zażalenie.

Art. 115a. [Podział kwoty]

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży rzeczy albo wykonania prawa majątkowego, do których wystąpił zbieg egzekucji.

§ 2. Jeżeli kwoty uzyskane ze sprzedaży rzeczy albo wykonania prawa majątkowego wystarczają na zaspokojenie wierzycieli, organ egzekucyjny bezzwłocznie przekazuje wierzycielom przypadające im kwoty.

§ 3. W przypadku gdy kwoty uzyskane ze sprzedaży rzeczy albo wykonania prawa majątkowego nie wystarczają na zaspokojenie wierzycieli, organ egzekucyjny informuje wierzycieli o sposobie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji.

§ 4. Wierzyciel może złożyć wniosek o wydanie postanowienia w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji. Wniosek składa się do organu egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w § 3. We wniosku wskazuje się przyczyny, z powodu których wierzyciel nie zgadza się z podziałem.

 

§ 5. Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji rozpatruje organ egzekucyjny po uprzednim zawiadomieniu wierzycieli uczestniczących w podziale o złożonym wniosku i o możliwości wzięcia czynnego udziału w tym postępowaniu. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji przysługuje wierzycielom i zobowiązanemu zażalenie.

§ 6. W przypadku złożenia wniosku o wydanie postanowienia w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji, kwoty uzyskane z egzekucji wpłaca się na wydzielony rachunek bankowy organu egzekucyjnego z oprocentowaniem udzielanym przez bank dla wkładów wypłacanych na każde żądanie. § 7. Jeżeli nie złożono wniosku o wydanie postanowienia w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji w terminie określonym w § 4 lub postanowienie w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji stało się ostateczne, organ egzekucyjny przekazuje wierzycielom przypadające im kwoty.

§ 8. Jeżeli egzekucja jest prowadzona z prawa majątkowego wykonywanego okresowo, organ egzekucyjny informuje też, w jakim procencie przypada na każdego wierzyciela udział w kwotach uzyskanych z egzekucji. Jeżeli nastąpiła zmiana podstaw podziału, organ egzekucyjny informuje wierzycieli o nowym podziale udziałów wierzycieli w kwotach uzyskanych z egzekucji. Przepisy § 4-7 stosuje się odpowiednio. Organ egzekucyjny przekazuje wierzycielowi przypadające mu należności pieniężne, jeżeli wynoszą one więcej niż 20 zł, chyba że dochodzone należności pieniężne nie przekraczają tej kwoty.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Ustawodawca jednoznacznie wskazał, że nie wydaje się postanowienia, jeżeli kwoty uzyskane ze sprzedaży rzeczy albo wykonania prawa majątkowego wystarczają na zaspokojenie wierzycieli. Wtedy organ egzekucyjny bezzwłocznie przekazuje wierzycielom przypadające im kwoty. Postanowienie nie jest też wydawane w przypadku, gdy kwoty uzyskane ze sprzedaży rzeczy albo wykonania prawa majątkowego nie wystarczają na zaspokojenie wierzycieli. Organ egzekucyjny najpierw informuje wierzycieli o sposobie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji. Dopiero, gdy wierzyciel złoży odpowiedni wniosek, to zostanie wydane postanowienie w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji. Jest na to 7 dni od dnia doręczenia informacji. Korzystne jest to, że na okres wyjaśnienia regulowanej przez przepis sytuacji, kwoty uzyskane z egzekucji wpłaca się na wydzielony rachunek bankowy organu egzekucyjnego z oprocentowaniem udzielanym przez bank dla wkładów wypłacanych na każde żądanie.

Art. 155b. [Doręczenia w związku z czynnościami zabezpieczającymi]

Brak odpowiednika

Art. 155b. [Doręczenia w związku z czynnościami zabezpieczającymi]

(...) § 1a. W przypadku gdy doręczenie odpisu zarządzenia po doręczeniu decyzji o zabezpieczeniu, o której mowa w art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, mogłoby utrudnić lub udaremnić dokonanie zabezpieczenia, organ egzekucyjny lub egzekutor wraz z odpisem zarządzenia zabezpieczenia doręcza zobowiązanemu tę decyzję o zabezpieczeniu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Nowy przepis ma ułatwić zapobieganie wyzbywaniu się składników majątkowych przez podatników, którym doręczono decyzję o zabezpieczeniu przed wszczęciem postępowania zabezpieczającego. Zabezpieczenie na majątku zobowiązanego skutkuje brakiem możliwości swobodnego dysponowania zajętymi składnikami tego majątku. Nowelizacja umożliwia wszczęcie postępowania zabezpieczającego z chwilą doręczenia decyzji o zabezpieczeniu. Nowelizacja jest efektem sporów interpretacyjnych. W niektórych orzeczeniach sądowych wskazywano na konieczność wcześniejszego wprowadzenia do obrotu decyzji o zabezpieczeniu, co często powodowało, iż przed wszczęciem postępowania zabezpieczającego majątek, na którym można byłoby dokonać zabezpieczenia, był zbyty. Autorzy jako przykład wyroku, który uwzględnili przy pracach nowelizacyjnych, podali wyrok NSA z 25 maja 2010 r., sygn. akt II FSK 112/99.

Art. 156. [Zarządzenie zabezpieczenia]

§ 1. Zarządzenie zabezpieczenia zawiera:

(...) 2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego, jego adresu, a w przypadku zabezpieczania należności pieniężnej na wynagrodzeniu za pracę zobowiązanego - oznaczenie zatrudniającego go pracodawcy i jego adres, jeżeli wierzyciel posiada taką informację;

Art. 156. [Zarządzenie zabezpieczenia]

§ 1. Zarządzenie zabezpieczenia zawiera:

(...) 2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także NIP lub PESEL, jeżeli zobowiązany taki numer posiada;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Zobacz komentarz do art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 163. [Opłaty za czynności egzekucyjne]

(...) § 2. Organ egzekucyjny obciąża wierzyciela opłatami za czynności zabezpieczające oraz wydatkami związanymi z zabezpieczeniem, jeżeli postępowanie egzekucyjne nie zostało wszczęte wskutek braku wniosku, o którym mowa w art. 159 § 2, lub wniosek ten nie został uwzględniony, a jeżeli nie zostało wszczęte z innych powodów - wydatkami związanymi z postępowaniem zabezpieczającym. Przepis art. 64c § 7 stosuje się odpowiednio.

Art. 163. [Opłaty za czynności egzekucyjne]

(...) § 2. Organ egzekucyjny obciąża wierzyciela opłatami za czynności zabezpieczające oraz wydatkami związanymi z zabezpieczeniem, jeżeli postępowanie egzekucyjne nie zostało wszczęte wskutek braku wniosku, o którym mowa w art. 159 § 2, lub wniosek ten nie został uwzględniony, a jeżeli nie zostało wszczęte z innych powodów - wydatkami związanymi z postępowaniem zabezpieczającym. Przepisy art. 64c § 6a pkt 2 i § 7 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Zmiana dostosowawcza wynikająca z nowelizacji art. 64c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 164. [Zabezpieczenie]

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnej przez:

(...) 5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Art. 164. [Zabezpieczenie]

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnej przez:

(...) 5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1513). Zobacz komentarz do art. 1a pkt 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 168c. [Odpowiedzialność za szkodę]

Dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją zajęcia egzekucyjnego lub zabezpieczającego wierzytelności lub prawa majątkowego, odpowiada za wyrządzone przez to wierzycielowi szkody na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 168c. [Odpowiedzialność za szkodę]

§ 1. Dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki, o których mowa w art. 69a § 1, lub obowiązki związane z realizacją egzekucyjnego lub zabezpieczającego zajęcia wierzytelności lub prawa majątkowego, odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§ 2. Wierzyciel może dochodzić odszkodowania od zobowiązanego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 69a § 2.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Dłużnik zajętej wierzytelności odpowiada cywilnoprawnie za niewykonanie obowiązków informacyjnych związanych ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej albo egzekucji administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, gdy zajęte kwoty nie wystarczają na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych. Powinien przekazać należność na rzecz tego organu, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności pieniężnych w wyższej kwocie. Powinien także, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę, niezwłocznie zawiadomić o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zajęcia zostały dokonane. Wierzyciel ma także wprost przyznane uprawnienie do dochodzenia odszkodowania za szkodę powstałą wskutek zaniechania wykonania obowiązku zawiadomienia przez zobowiązanego.

Art. 168d. [Odpowiedzialność porządkowa]

(...) § 3. Karę, o której mowa w § 1, można nałożyć również na zobowiązanego, który nie powiadamia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca swego pobytu, a także zarządcę nieruchomości, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie składa sprawozdania lub nie wykonuje polecenia organu egzekucyjnego.

Art. 168d. [Odpowiedzialność porządkowa]

(...) § 3. Karę, o której mowa w § 1, można nałożyć również na zobowiązanego, który nie powiadamia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca swego pobytu lub zajęciu przez inny organ egzekucyjny ruchomości, a także prawa majątkowego, którego warunkiem wykonywania jest posiadanie dokumentu, a także na zarządcę nieruchomości, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie składa sprawozdania lub nie wykonuje polecenia organu egzekucyjnego.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 8 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1311). Na osobę, która wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi odmawia udzielenia organowi egzekucyjnemu informacji lub wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji albo udziela fałszywych informacji lub wyjaśnień, może być nałożona kara pieniężna do wysokości 3800 zł. Po nowelizacji można nałożyć tą karę na zobowiązanego, który nie powiadamia organu egzekucyjnego o zajęciu przez inny organ egzekucyjny ruchomości, a także prawa majątkowego, którego warunkiem wykonywania jest posiadanie dokumentu.

 

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK