Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2/2014 [dodatek: Sposób na płace], data dodania: 14.01.2014

Zbieg egzekucji komorniczej z administracyjną

Egzekucja wierzytelności może być prowadzona zarówno przez komornika (sąd), jak i administracyjny organ egzekucyjny - np. naczelnika urzędu skarbowego czy dyrektora oddziału ZUS. Może się zdarzyć, że pracodawca mając jeden tytuł wykonawczy na danego pracownika, np. od komornika, otrzymuje kolejny, tym razem od organu administracyjnego. Egzekucja, którą prowadzi komornik sądowy i administracyjny organ egzekucyjny, jest wówczas skierowana do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego. Jest to tzw. zbieg egzekucji. Egzekucja jest prowadzona w stosunku do tego samego podmiotu - pracownika i przedmiotu - wynagrodzenia za pracę.

W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymują czynności egzekucyjne na wniosek:

● wierzyciela,

● dłużnika lub

● z urzędu.

Wówczas mają obowiązek przekazać akta egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej sądowi rejonowemu, w którego okręgu wszczęto egzekucję. Sąd rejonowy rozstrzyga, który organ egzekucyjny - sądowy czy administracyjny - ma dalej prowadzić łącznie egzekucję w trybie właściwym dla danego organu. Wyznaczony organ jest zobowiązany prowadzić obie egzekucje jako jedno postępowanie.

Sąd po otrzymaniu akt egzekucyjnych wydaje orzeczenie w terminie 14 dni. Przy rozpatrywaniu sprawy sąd bierze pod uwagę stan każdego z postępowań egzekucyjnych, a jeżeli są one w równym stopniu zaawansowane - wysokość egzekwowanych należności i kolejność ich zaspokojenia. Równocześnie sąd postanawia, które z dokonanych czynności egzekucyjnych pozostają w mocy.

Wstrzymanie czynności egzekucyjnych nie oznacza zawieszenia postępowania egzekucyjnego, lecz jedynie niedokonywanie czynności w razie ujawnienia zbiegu egzekucji. Pracodawca powinien wówczas dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika w granicach określonych w Kodeksie pracy, w dalszym ciągu jest to bowiem egzekucja z wynagrodzenia za pracę.

PRZYKŁAD

Pracodawca potrąca z wynagrodzenia pracownika kwoty na zaspokojenie należności administracyjnych i odprowadza je na konto naczelnika urzędu skarbowego. W styczniu 2014 r. otrzymał zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia tego pracownika na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych od komornika sądu rejonowego (egzekucja sądowa). W nadchodzącym terminie wypłaty wynagrodzenia za styczeń pracodawca dokonał potrącenia długu, tzn. zarówno zaległości wobec urzędu skarbowego, jak i alimentów w granicach maksymalnie 3/5 pensji. Ściągniętej kwoty nie mógł jednak przekazać organowi administracyjnemu (naczelnikowi urzędu skarbowego), mimo że jako pierwszy wystąpił z egzekucją. Pracodawca przekazał zajętą część wynagrodzenia komornikowi, który rozdzieli należność między wierzycieli. Będzie on bowiem organem zobowiązanym do prowadzenia łącznej egzekucji.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 87, art. 87 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028

● art. 773 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. Nr 43, poz. 296; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1439

● art. 62 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1289

Izabela Nowacka

ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem płac, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi portal kadrowo-płacowy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK